Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda

Inwestycje unijne 28.02.2022

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem na realizację projektu pn. „Telemetria w służbie mieszkańców Gminy Ostróda” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej Cyfrowy Region. Wartość całej inwestycji to: 6 721 699,25 zł, w tym dofinansowanie wyniesie: 4 510 800,47 zł.

 

Przedmiotem projektu będzie zakup i wdrożenie system nadzoru telemetrycznego, wdrożenie nowoczesnych wysokopoziomowych e-usług, zakup nowoczesnych urządzeń niezbędnych do prowadzenia nadzoru nad siecią telemetryczną w postaci modułów teletransmisji danych z układem pomiaru wody celem zapewnienia komunikacji online. Projekt realizowany będzie w latach 2022 – 2023.