Urząd Gminy Ostróda zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenie

Organizacje pozarządowe - Konkursy 11.12.2008

Urząd Gminy Ostróda zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe na szkolenie:

„Rachunkowość oraz finansowanie działalności organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczania przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych” 19 grudnia 2008r. (piątek) godz. 10.00 - 16.00.

Szkolenie przeznaczone dla przedstawicieli organizacji pozarządowych adresowane do osób zajmujących się prowadzeniem księgowości NGOs oraz rozliczaniem dotacji ze środków publicznych. Prezentuje podstawowe wiadomości przydatne w codziennej pracy księgowego fundacji lub stowarzyszenia. Warsztatowo - konwersatoryjna forma zajęć pozwala na udzielanie na bieżąco odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia, tak by w jak najbardziej efektywny sposób mogli zapoznać się z omawianym materiałem.

 

PROGRAM ZAJĘĆ:

1. Rachunkowość organizacji pozarządowej.

2. Prowadzenie finansów organizacji w zakresie działalności: odpłatnej, nieodpłatnej, gospodarczej.

3. Powiązania wzajemne oraz wyodrębnienie działalności statutowej nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.

4. Prowadzenie kasy.

5. Zarządzanie Finansami Projektu.

6. Schemat współpracy koordynatora projektu z działem księgowości.

7. Księgi rachunkowe jako podstawa sporządzania rozliczeń finansowych z dotacji i sprawozdania finansowego.

8. Najczęściej popełniane błędy, przy rozliczaniu dotacji.

9. Skutki nienależytego wykonania zadania - zwrot dotacji.

Zakres szkolenia może zostać poszerzony o zgłoszone zapytania. Ewentualne propozycje zagadnień do omówienia należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego bądź przesłać mailem na adres . Szkolenie prowadzi Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Marta Romanowska.