Wiem, potrafię, eksperymentuję!

Projekt w ZS w Samborowie - Wiem, potrafię, eksperymentuję! 24.02.2017

Od 1 stycznia 2017r. w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Ostródzie oraz Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Samborowie realizowany jest projekt pt. „Wiem, potrafię, eksperymentuję!”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.02.00: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

 

Celem głównym jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych, a także właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) u uczniów z Gimnazjów im. Mikołaja Kopernika w Samborowie i im. ks. Jana Twardowskiego w Ostródzie przez zastosowanie nowatorskich i eksperymentalnych metod nauczania podczas zajęć projektowych oraz zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz umiejętności wychowawczych rodziców w wyniku wsparcia projektowego w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r. W ramach projektu realizowane będą zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe u uczniów, wyposażone zostaną pracownie biologiczna w Samborowie i chemiczna w Ostródzie, przeprowadzone zostaną szkolenia nauczycieli i rodziców. Zajęcia uzupełnione zostaną poprzez organizację wycieczek edukacyjnych i obozów sportowych. Wsparciem objętych zostanie 131 osób – 102 uczniów, 19 nauczycieli, 10 rodziców. Efektem będzie rozwój kompetencji kluczowych  uczniów, wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli oraz umiejętności wychowawczych rodziców objętych wsparciem.

Projekt powstał w partnerstwie Stowarzyszenia „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej z Gminą Ostróda. Wartość projektu wynosi 436 036,25 zł.