Wójt Gminy Ostróda informuje o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych w roku budżetowym 2021. Termin zgłaszania propozycji upływa 23 września 2020 r.

Organizacje pozarządowe - Aktualności 02.09.2020
W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j.) do składania propozycji zadań publicznych, które realizowane będą w 2021 roku.

 

Zgłoszone propozycje posłużą Gminie Ostróda do opracowania w/w dokumentu. Na podstawie zaproponowanych przez organizacje pozarządowe zadań publicznych, powstanie lista projektów przeznaczonych do realizacji w roku 2021.
 
Wypełniony formularz stanowiący załącznik do pisma, należy odesłać na adres: lub w wersji papierowej na adres: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda z dopiskiem „Zgłoszenie propozycji do projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2021” w terminie do dnia 23 września 2020 roku do godz.15:30.