INFORMACJA

Organizacje pozarządowe - Aktualności 18.04.2019
Wójt Gminy Ostróda informuje, że trwają prace związane ze zmianą Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/16/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

 

    Na podstawie art. 5a ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), przygotowano wstępny projekt zmian programu współpracy, który przedkłada się do konsultacji, aby zebrać uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów działających w sferze pożytku publicznego. Przedstawiona propozycja jest wersją roboczą, w toku konsultacji może ona ulec zmianom.
 
    W Rocznym programie współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, stanowiącym załącznik do uchwały Nr II/16/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, w § 13 ust. 2 pkt 3 lit. a proponuje się nadać brzmienie:
 
    „a) realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, poprzez udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived)  – FEAD - 8 000,00zł”.
 
 
    Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do 25 kwietnia br., można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Ostróda lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres .