Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym nieruchomość o pow. 0,1733 ha., stanowiącą działkę ew. Nr 369, położoną w obrębie Tyrowo gmina Ostróda.

Wykazy nieruchomości 09.02.2023

 

Nasz znak: RGP.6845.1.2023                                                      Ostróda, 09 lutego 2023 r.
 
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 19/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 09 lutego 2023 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym nieruchomość o pow. 0,1733 ha., stanowiącą działkę ew. Nr 369, położoną w obrębie Tyrowo gmina Ostróda.
 
Działka ew. Nr 369 wydzierżawiona będzie z przeznaczeniem na cele rolnicze.
 
Działka ew. nr 369 o pow. 0,1733 ha, położona w obrębie Tyrowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014471/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym ani hipoteką.
Przeznaczona do dzierżawy działka nr 369, położona jest w około 120 m na południe od zwartej zabudowy wsi Tyrowo. Dojazd do działki utwardzoną drogą gruntową, stanowiącą własność Gminy Ostróda. Działka położona w sąsiedztwie gruntów rolnych, o niekorzystnym ukształtowaniu terenu. Działka porośnięta pojedynczym drzewostanem oraz mocno zakrzaczona. Sklasyfikowana jako Tr – tereny różne.
 
Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021 r., działka ew. nr 369, położona w obrębie Tyrowo, znajduje się w strefie S1 – strefa osadniczo-gospodarcza. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej.
 
Wydzierżawienie ww. gruntu następuje na okres 3 lat.
 
Roczny czynsz dzierżawny za grunt, o pow. 0,1733 ha., stanowiący dz. ew. Nr 369, położonej w obrębie Tyrowo ustala się zgodnie z §1 ust. 2 zarządzenia Nr 2/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda. Wynosi on 295,95 zł + Vat.
Obliczenie:
1733m2 x 0,15 zł/m2 = 259, 95 zł + VAT rocznie.
 
Czynsz dzierżawny wraz z należnym podatkiem VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), płatny będzie po otrzymaniu przez Dzierżawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, za dany rok dzierżawy w terminie do 14 dni od otrzymania ww. faktury, w kasie Urzędu Gminy Ostróda lub na konto Gminy Ostróda: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110.
 
Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w związku ze zmianą minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda obowiązujące na terenie Gminy Ostróda. O nowej wysokości czynszu Dzierżawca zostanie poinformowany pisemnie. Nowa stawka czynszu obowiązywać będzie od następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawiadomienie o zmianie stawki.
 
Przyszły dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z używaniem przedmiotu dzierżawy, w tym podatków lokalnych.
           
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 09 lutego  2023 r. do  03 marca 2023r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronach internetowych Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, www.gminaostroda.pl oraz informację o wywieszeniu/zamieszczeniu w gazecie Olsztyńskiej dnia 13 lutego 2023 r.
 
Informacje tel. 89 676-07-34.