Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działki ewidencyjne położone w obrębie i miejscowości Samborowo, oznaczone numerem: - 712 i 432/64 o łącznej powierzchni 0,1218 ha, - 714 o powierzchni 0,1235 ha, - 716 i 432/66 o łącznej powierzchni 0,1139 ha, - 717 o powierzchni 0,1212 ha, - 718 o powierzchni 0,1208 ha, - 722 o powierzchni 0,1431 ha.

Wykazy nieruchomości 09.02.2023

 

Ostróda, 7 lutego 2023 r.
Nasz znak: RGP.6840.5.2023
dotyczy również: RGP.6840.6.2023
RGP.6840.7.2023, RGP.6840.8.2023,
RGP.6840.9.2023, RGP.6840.10.2023
 
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z pózn. zm.), zarządzenia Nr 18/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zbycia działek ewidencyjnych stanowiących mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działki ewidencyjne położone w obrębie i miejscowości Samborowo, oznaczone numerem:
- 712 i 432/64 o łącznej powierzchni 0,1218 ha,
- 714 o powierzchni 0,1235 ha,
- 716 i 432/66 o łącznej powierzchni 0,1139 ha,
- 717 o powierzchni 0,1212 ha,
- 718 o powierzchni 0,1208 ha,
- 722 o powierzchni 0,1431 ha.
 
Wyszczególnione wyżej działki stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgami wieczystymi
Nr EL1O/00014245/3 (dotyczy dz. 712, 714, 716, 718, 722) i Nr EL1O/00055341/5 (dotyczy dz. 432/64
i 432/66), prowadzone przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
Przeznaczone do sprzedaży działki zlokalizowane są miejscowości Samborowo, w środkowej części osiedla przeznaczonego pod budownictwo jednorodzinne. W otoczeniu znajdują się nieruchomości gruntowe niezabudowane lub z rozpoczętą budową domów jednorodzinnych oraz zabudowane budynkami mieszkalnymi. Do osiedla prowadzi droga asfaltowa, która łączy je z drogą krajową Nr 16. Działki położone na terenie płaskim o korzystnych warunkach geotechnicznych. Kształt działek zbliżony do prostokąta.
Przez działki ew. nr 712, nr 714 oraz nr 722, przebiega nieczynna kanalizacja sanitarna. Ponadto przez północno-zachodnią część działki ew. nr 722 obręb Samborowo, przy granicy, biegnie sieć wodociągowa. Sieć wodna i kanalizacyjna położone są w działkach ew. nr 715, nr 432/65 i nr 432/68  obręb Samborowo, stanowiących własność Gminy Ostróda, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny dróg wewnętrznych oraz tereny dróg publicznych. W niedalekiej odległości znajduje sieć energetyczna.
Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz hipoteką.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej usługowej, sportu i rekreacji w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda, uchwalonym Uchwałą Nr XXXVIII/225/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Warm- Maz z 2013, poz. 2551):
- działki ew. nr 432/64, nr 712 i nr 714, położone w obrębie Samborowo, przeznaczone są pod 4MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- działki ew. nr 432/66, nr 716, nr 717, nr 718 i nr 722, położone w obrębie Samborowo, przeznaczone są pod 5MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
 
Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - ustalono cenę przedmiotowych działek ewidencyjnych w wysokości:
- nr 712 i nr 432/64 – 54.700,00 zł,
- nr 714 – 55.300,00 zł,
- nr 716 i nr 432/66 – 51.000,00 zł,
- nr 717 – 54.300,00 zł,
- nr 718 – 54.100,00 zł,
- nr 722 – 64.100,00 zł.
Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej działki na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 24 marca 2023 roku.
W przypadku braku takich wniosków działka zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie ww. terminu.
 
Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 9 lutego 2023 r. do 3 marca 2023 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 9 lutego 2023 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.