Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 marca 2023r w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w Gminie Ostróda

Gmina 02.03.2023
Zarządzenie Nr 26/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 1 marca 2023 r.
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w Gminie Ostróda
 
Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 1 oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ) -  Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
§ 1. Ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w Gminie Ostróda. Treść ogłoszenia o naborze wniosków stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Regulamin naboru wniosków wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wzór umowy o dofinansowanie wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wzór wniosku o płatność wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Wnioski o udzielenie dofinansowania należy składać w terminie i w sposób określony w ogłoszeniu o naborze.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 

 

 

 
 
 
 
 

INSTRUKCJA JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM „CIEPŁE MIESZKANIE” W GMINIE OSTRÓDA

 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU „CIEPŁE MIESZKANIE” W GMINIE OSTRÓDA

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

 

LISTA SPRAWDZAJĄCA PRZEDSIĘWZIĘCIA ZGŁOSZONEGO DO DOFINANSOWANIA W ZAKRESIE KRYTERIÓW DOSTĘPU I JAKOŚCIOWYCH DOPUSZCZAJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE” W GMINIE OSTRÓDA

 

PEŁNOMOCNICTWO

 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRAC WYKONAWCY

 

RODZAJE KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PROGRAMU

 

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE” DLA GMINY OSTRÓDA

 

OŚWIADCZENIE WSPÓŁMAŁŻONKA WNIOSKODAWCY O WYRAŻENIU ZGODY NA ZACIĄGNIĘCIE PRZEZ WSPÓŁMAŁŻONKA ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY DOFINANSOWANIA

 

OŚWIADCZENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA/WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELI LOKALU MIESZKALNEGO O WYRAŻENIU ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE” W GMINIE OSTRÓDA

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (GMINA OSTRÓDA)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WSPÓŁADMINISTRATORÓW (WFOŚIGW)