Budowa infrastruktury komunalnej

Inwestycje gminne 15.05.2019

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania pn: „Budowa infrastruktury komunalnej dla terenu zabudowy mieszkalno – usługowej na zachód od wsi Tyrowo – sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków etap I”. Wykonawcą w/w zadania będzie wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO Sp. z o.o. w Ostródzie za łączną kwotę brutto 243 872,22 zł z terminem realizacji do 31 sierpnia 2019 roku.

 

Zakres rzeczowy zadania:

 - sieć wodociągowa,

  - kanalizacja sanitarna grawitacyjna,

  - kanalizacja sanitarna tłoczna,

  - zbiorcza przepompownia ścieków.