W dniu 26.08.2022 r. dodano informację o wyniku przetargu. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę obszaru o pow. 0,0077 ha, stanowiącego część działki ew. Nr 432/38, o pow. 0,1141 ha, położonej w obrębie Samborowo, gmina Ostróda. Przetarg odbędzie się dnia 19 sierpnia 2022 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy – sala 401.

Przetargi nieruchomości 19.07.2022
Nasz znak: RGP.6845.6.2019                                           Ostróda, 26 sierpnia 2022 r.
 
Informacja
 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. Dnia 19 sierpnia 2022 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony – na dzierżawę gruntu o pow. 0,0077 ha, stanowiącego część działki ew. Nr 432/38, o pow. 0,1141 ha, położonej w obrębie Samborowo gmina Ostróda
 
2. Działka ew. Nr 432/38, położona w obrębie Samborowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00036664/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.
 
4. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
5. Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego przedmiotowej części nieruchomości wynosiła 38,50 zł + VAT (słownie: trzydzieści osiem złotych 50/100 gr. netto).
 
6. W wyniku przetargu osiągnięto wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego: 48,50 zł + VAT (słownie: czterdzieści osiem złotych 50/100 gr. netto).
 
7. W wyniku przetargu dzierżawcą gruntu o pow. 0,0077 ha, stanowiącego część działki ew. Nr 432/38, o pow. 0,1141 ha, położonej w obrębie Samborowo, gmina Ostróda ustalono Pana Dutkowskiego.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronach  internetowych Urzędu Gminy Ostróda, w okresie od 26 sierpnia 2022 r. do 5 września 2022 r.
 

 

Nasz znak: RGP.6845.6.2019                                                                                  Ostróda, 18 lipca 2022 r.
 
Ogłoszenie
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz zarządzenia 112/2022 Wójta Gminy Ostróda, z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę obszaru o pow. 0,0077 ha, stanowiącego część działki ew. Nr 432/38, o pow. 0,1141 ha, położonej w obrębie Samborowo, gmina Ostróda.
 
Nieruchomość położona w obrębie Samborowo, oznaczona jako dz. ew. Nr 432/38 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr EL1O/00036664/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Działka ew. Nr 432/38, o pow. 0,1141 ha sklasyfikowana jest jako:
1) Ba – 0,1141 ha;
 
Działka ew. Nr 432/38, obręb Samborowo leży w północnej części miejscowości Samborowo, przy ul. Dworcowej, w otoczeniu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych.

W sąsiedztwie przebiega również linia kolejowa. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta. Przez jej teren przebiegają sieci: energetyczna, telekomunikacyjna oraz kanalizacji sanitarnej znacznie ograniczające możliwości zagospodarowania terenu. Na działce znajdują się również zbiorcza przepompownia ścieków. W bliskim sąsiedztwie działki przebiegają sieci: gazowa oraz wodociągowa.
 
Dla przedmiotowego terenu brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021 r. teren na którym znajduje się przedmiotowa działka położony jest w strefie S1 – strefa osadniczo-gospodarcza. Dla przedmiotowej działki studium ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
Przedmiotem dzierżawy jest obszar o pow. 0,0077 ha stanowiący część nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. Nr 432/38, o pow. 0,1141 ha, położonej w obrębie Samborowo gmina Ostróda.
 
Przedmiotowy fragment działki zostaje oddany z przeznaczeniem budowy oraz obsługi blaszanego garażu.
 
Wydzierżawienie ww. gruntu następuje na okres od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2032 r. (włącznie).
 
Cena wywoławcza wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego za obszar gruntu o powierzchni 77 m2, stanowiący część działki ew. Nr 432/38, o powierzchni 0,1141 ha, położonej w obrębie Samborowo, wynosi 38,50 zł + VAT (słownie: trzydzieści osiem złotych 50/100 gr. + należny podatek VAT). Wadium wynosi 4,00 zł.
 
Miesięczny czynsz dzierżawny ww. fragmentu działki ew. Nr 432/38, położonej w obrębie Samborowo, będący kwotą wywoławczą do przetargu, ustala się zgodnie z § 1 ust. 1 i ust. 3 zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 2/2019, z dnia 4 stycznia 2019 r. Zgodnie z Tabelą Nr 1 stanowiącą załącznik do ww. zarządzenia za 1 m2 gruntu, powierzchni użytkowej przeznaczonej na działalność gospodarczą nieuciążliwą (szewstwo, krawiectwo, fryzjerstwo itp.) oraz nie związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i garaże, stawka czynszu dzierżawnego wynosi 0,50 zł za jeden miesiąc. W związku z powyższym czynsz dzierżawny, będący kwotą wywoławczą do przetargu wynosi 38,50 zł + VAT.
 
Obliczenia dot czynszu miesięcznego: 77 m2 x 0,50 zł/m2 = 38,50 zł
 
Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w związku ze zmianą minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda obowiązujące na terenie Gminy Ostróda.
 
Przyszły dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z używaniem przedmiotu dzierżawy, w tym podatków lokalnych.
 
Minimalne postąpienie wywoławcze czynszu dzierżawnego dla ww. fragmentu działki wynosi zł 10,00 zł. (słownie: dziesięć złotych 00/100 gr.).
 
Czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu wraz z podatkiem VAT będzie płatny za dany miesiąc w terminie do dnia 20. każdego miesiąca, po otrzymaniu przez Dzierżawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT lub w kasie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1.
 
Szczegółowe warunki dzierżawy określone są w projekcie umowy dostępnej w Urzędzie Gminy Ostróda, pok. 314.
 
Przetarg odbędzie się dnia 19 sierpnia 2022 r. o godz. 1200 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy – sala 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 4 zł w terminie do dnia 16 sierpnia 2022 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto wydzierżawiającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronach internetowuch Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Wałdowo.
 
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 19 lipca 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r. w miejscowości Samborowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronach Urzędu Gminy Ostróda (www.bip.gminaostroda.pl i www.gminaostroda.pl)
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34.