Zawiadomienie o zebraniu wiejskim Sołectwa Wałdowo, które odbędzie się 30 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 w związku z z Zarządzeniem Nr 148/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa sołectwa Wałdowo

Gmina 23.08.2022

 

ZAWIADOMIENIE
O ZEBRANIU WIEJSKIM
 
         Na podstawie § 28 ust. 3 Statutu Sołectwa Wałdowo w związku z Zarządzeniem Nr 148/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa sołectwa Wałdowo zwołuję na dzień 30 sierpnia 2022 r. na godz. 1700  zebranie wiejskie sołectwa Wałdowo dla przeprowadzenia wyborów przedterminowych.
 
Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie ważności obrad.
 
2. Wybór protokolanta obrad.
 
3. Ustalenie porządku obrad.
 
4. Dokonanie wyboru komisji skrutacyjnej.
 
5. Przeprowadzenie głosowania nad wyborem sołtysa:
a) przedstawienie zasad i trybu głosowania, określonych w Statucie Sołectwa;
b) zgłaszanie kandydatur na sołtysa;
c) przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników głosowania.
 
6. Wolne wnioski i informacje.
 
Miejsce zebrania:
Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Mam Talent” - Wałdowo 5.
Osoba wskazana przez Wójta do otwarcia i przewodniczenia obradom zebrania, na podstawie § 12 ust. 2 Statutu Sołectwa Wałdowo:  Zastępca Wójta Gminy Ostróda.
 
Uwaga:
Jeżeli w wyznaczonym terminie w zebraniu wiejskim nie uczestniczy przynajmniej 1/3 uprawnionych do udziału mieszkańców sołectwa, wyznacza się drugi termin zebrania na godz. 1715  (tj. po upływie 15 minut od pierwszego terminu, zgodnie z § 11 ust. 2 Statutu Sołectwa Wałdowo). Zebranie wiejskie przeprowadzone w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych mieszkańców.
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Poinformowane osoby:
1) Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
2) Radny Gminy z Okręgu Wyborczego Nr 15
3) „Opiekun Sołectwa” ze strony Urzędu Gminy