odbiór inwestycji ,,Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Bursztynowej w m. Wałdowo”

Inwestycje unijne 07.02.2012

14 października br. przy udziale Wójta Gminy Ostróda, Wykonawcy - Firmy Drozd Centrum Techniki mgr. inż. Adam Nowosad oraz Komisji Odbiorowej  dokonano odbioru końcowego inwestycji ,,Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Bursztynowej w m. Wałdowo” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

 


Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie wysokość środków pochodzących z PROW na lata 2007-2013 wyniesie 91 917,00zł jednak nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Zakres rzeczowy prowadzonych prac budowlanych obejmował:
- budowę sieci kanalizacji deszczowej
- przebudowę sieci gazowej
-  przebudowę kabla abonenckiego
- przebudowę kabla telekomunikacyjnego