Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w latach 2019-2021

Organizacje pozarządowe - Konkursy 07.01.2019
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)

 

 
Wójt Gminy Ostróda
ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymieniowych zadań publicznych w latach 2019-2021:
 
Lp.
Nazwa zadania
Czas realizacji
Wysokość środków planowanych na realizację zadania*
Koszty realizacji zadania w roku 2018
1.
Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostródzie.
od dnia podpisania umowy
do dnia 31.12.2021 r.
132.000,00
44.000,00
2.
Fundusz Stypendialny „Równe Szanse”.
od dnia podpisania umowy
do dnia 31.12.2021 r.
45.000,00
15.000,00
OGÓŁEM:
177.000,00
59.000,00
 
* wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania określona jest na podstawie uchwały budżetowej.
 
Termin składania ofert na zadanie - do dnia 29 stycznia 2019 r. do godz. 1530. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pokój Nr 202. – osobiście, bądź drogą pocztową.
 
Opis zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zawarte są w wytycznych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.