OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2020 r.

Organizacje pozarządowe - Konkursy 18.06.2020
Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 71/2020 Wójta Gminy Ostróda z dnia 08 czerwca 2020 r. na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2020 r. rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda w dniu 27 maja 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.: „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych”.
 
W odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego wpłynęła 1 oferta. Komisja konkursowa dokonała, na podstawie kryteriów weryfikacji projektów zapisanych
w specyfikacji,  wyboru następującej oferty:
 
Zadanie 1: „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych”.
 
Liczba złożonych ofert – 1
 
Kwota przewidziana na podstawie Uchwały Nr XXIV/192/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2020 r. - 320.000,00zł.
 
Ochotnicza Straż Pożarna Samborowo – 95,60 pkt.
Kwota dofinansowania – 320.000,00zł.
Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.