Ogłoszenie o VII Sesji Rady Gminy Ostróda

Gmina 23.04.2019

 

Planowany porządek obrad:
 
    1. Otwarcie obrad sesji.
 
    2. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Gminy Ostróda.
 
    3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze oraz złożenie ślubowania przez radnego.
 
    4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
 
    5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2019 r.
 
    6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2019 – 2032.
 
    7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.
 
    8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Ostróda.
 
    9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia w 2019 roku sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy Ostróda.
 
    10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
 
    11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
 
    12. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
    13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
    14. Wolne wnioski i informacje.
 
    15. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.                                        
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas