Ogłoszenie o XLIV Sesji Rady Gminy Ostróda

Gmina 30.07.2018

Ogłoszenie o XLIV Sesji Rady Gminy Ostróda, która odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala 401, w dniu 31 lipca 2018 r., o godz. 9.00.

 

Ostróda, dn. 30.07.2018 r.
 
ZWOŁANIE SESJI RADY GMINY
 
     Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy Ostróda z dnia 27.07.2018 r., zwołuję XLIV Sesję Rady Gminy Ostróda, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala 401, na dzień 31 lipca 2018 r., na godzinę 9.00; z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2018 – 2029.
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2018 rok.
 
4. Podjęcie uchwały w sprawie projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ostróda".
 
5. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy.