Ogłoszenie o XXXVI Sesji Rady Gminy Ostróda.

Gmina 20.11.2017

 

Planowany porządek obrad:
 
  1. Otwarcie sesji.
 
  2. Przyjęcie protokołów z obrad XXXIV i XXXV Sesji Rady Gminy Ostróda.
 
  3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
 
  4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Szyldaku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Szyldaku.
 
  5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Brzydowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzydowie.
 
  6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zwierzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zwierzewie.
 
  7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie.
 
  8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole Przedszkolno -  Szkolnym w Tyrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole Przedszkolno - Szkolnym w Tyrowie.
 
  9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach obejmującej klasy I- III sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach obejmującą strukturą organizacyjną klasy I – III.
 
  10. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie.
 
  11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Lipowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie.
 
  12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Żołnierza Polskiego w Durągu.
 
  13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia włączenia Gimnazjum w Pietrzwałdzie do Szkoły Podstawowej im. Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie.
 
  14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia włączenia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipowie do Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie.
 
  15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia włączenia Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Ostródzie do Szkoły Podstawowej w Zwierzewie.
 
  16. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Gimnazjum w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie.
 
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 rok.
 
  18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2017-2028.
 
  19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ostróda.
 
  20. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
 
  21. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych.
 
  22. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia jej stawki i zasad poboru.
 
  23. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaliczenia wsi Glaznoty, Wygoda i Wysoka Wieś do III okręgu podatkowego.
 
  24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. Nr 189/2, położonej w obrębie Tyrowo gmina Ostróda.
 
  25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 80/20, 80/18 położonych w obrębie Zwierzewo gmina Ostróda.
 
  26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego w obszarze  działek położonych w obrębie Ryn, Smykówko, Lubajny i Zwierzewo, gmina Ostróda.
 
  27. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości Lubajny.
 
  28. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Ostróda zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego.
 
  29. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia.
 
  30. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda
z organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
 
  31. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 
  32. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 
  33. Wolne wnioski i informacje.
 
  34. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
                          
Wójt Gminy Ostróda  
Bogusław Fijas