Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2018 r.

Organizacje pozarządowe - Konkursy 12.07.2018

Wójt Gminy Ostróda działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.

 

OGŁOSZENIE

 

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)

 

 

Wójt Gminy Ostróda

ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymieniowych zadań publicznych:

 

Lp.

Nazwa zadania

Czas realizacji

Wysokość środków planowanych na realizację zadania*

1.

Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych”

06.08.2018 r.-31.12.2018 r.

400 000,00

 

 

 

400 000,00

 

 

* wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania określona jest na podstawie uchwały budżetowej.

 

Termin składania ofert na zadanie - do dnia 2 sierpnia 2018 r. do godz. 1200
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pokój Nr 202. – osobiście, bądź drogą pocztową.

 

 

Opis zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zawarte są w wytycznych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Wytyczne dla oferentów ubiegających się o dotacje z budżetu Gminy Ostróda na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert w 2018 roku.

Wzór oferty na realizację zadania publicznego.

Wzór umowy na realizację zadań publicznych.

Wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadań publicznych.