Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostróda

Inwestycje unijne 31.08.2017

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostróda poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowę stacji uzdatniania wody w m. Szyldak”.

 

Wykonawcą zadania wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o.

Całkowita wartość zadania zgodnie z umową wynosi 3 670 125,71 zł. w tym:

- etap I budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Ostrowin
wartość zadania: 2 200 425,83 zł, termin realizacji do 10 lipca 2018 r. 

- etap II budowa stacji uzdatniania wody w m. Szyldak
wartość zadania: 1 469 699,88 zł, termin realizacji do 10 października 2018 r.


Przedsięwzięcie realizowane będzie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Gmina Ostróda pozyskała dofinansowanie na to zadanie w wysokości 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.


W ramach w/w przedsięwzięcia planuje się wykonać roboty budowlano – montażowe w zakresie:

Etap I

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej z rur PCV
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE
- budowa zbiorczej przepompowni ścieków
- budowa przydomowych przepompowni ścieków
- przyłącza kanalizacji sanitarnej
- budowa sieci wodociągowej z rur PE
- przyłącza wodociągowe

Etap II

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z obiektami towarzyszącymi tj.:

- budowa budynku technicznego SUW,
- budowa nowej instalacji technologicznej SUW,
- wykonanie fundamentów pod stalowy zbiornik wyrównawczy i jego montaż,
- wykonanie przyłączy między obiektowych,
- wykonanie nowego osadnika popłuczyn,
- wykonanie bezodpływowego zbiornika ścieków sanitarnych,
- modernizacja istniejącej studni głębinowej,
- wykonanie dróg i placów wewnętrznych,
- wykonanie nowego ogrodzenia obiektu.