Remont chodnika w miejscowości Pietrzwałd

Inwestycje gminne 18.08.2010

W miejscowości Pietrzwałd miał miejsce odbiór remontu chodnika o długości 116,3 mb i szerokości 1,50 mb. Łączna powierzchnia remontowanego odcinka łącznie ze zjazdami wyniosła 174,50 m². Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.

 


Zakres robót obejmował:
1. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek min.-asfaltowych o gr. 3cm w wywiezieniem na wysypisko - 174,50 m2
2. Rozebranie krawężników betonowych - 115 mb
3. Mechaniczne wykonanie koryta gł.21 cm z transportem urobku - 138,50 m2
4. Warstwa odsączająca gr. 10 cm - 138,50 m2
5. Podbudowa z kruszywa łamanego gr 10 - 138,50 m2
6. Chodniki z kostki betonowej pol-bruk gr,6cm - 138,50 m2
7. Krawężniki betonowe i podsypce i ławie betonowej - 92,50 mb
8. Obrzeża betonowe 6 cm - 92,50 mb
9. Mechaniczne wykonanie koryta na zjazdach - 36 m2
10. Warstwa odsączająca na zjazdach  - 36 m2
11. Podbudowa z kruszywa na zjazdach gr.15 cm - 36 m2
12. Zjazdy bramowe z kostki betonowej pol-bruk 8 cm - 36 m2
13. Krawężniki betonowej wtopione - 48 mb
14. Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - 3 szt.