Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w 2020 roku

Organizacje pozarządowe - Konkursy 27.05.2020

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego:

 

Wójt Gminy Ostróda
ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania publicznego:
 
Lp.
Nazwa zadania
Czas realizacji
Koszty realizacji zadania w roku 2019
Wysokość środków planowanych na realizację zadania*
1.
Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczych.
od dnia podpisania umowy
do dnia 31.12.2020 r.
359.518,75
320.000,00*
OGÓŁEM:
359.518,75
320.000,00*
 
* wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania określona jest na podstawie uchwały budżetowej.
 
Termin składania ofert na zadania - do dnia 17 czerwca 2020 r. do godz. 1530. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pokój Nr 202. – osobiście, bądź drogą pocztową.
 
Opis zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zawarte są w wytycznych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
UWAGA!!!
 
W ofercie nie należy podawać danych osobowych osób bezpośrenio zaangażowanych w realizację zadania, jeśli nie są one ujawnione w KRS lub innym właściwym rejestrze.
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych dostępna jest pod adresem : http://bip.gminaostroda.pl/urzad-gminy-ochrona-danych-osobowych.