XLIX Sesja Rady Gminy

Gmina 02.04.2010

29 marca 2010r. o godz.10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy miała miejsce  XLIX  Sesja Rady Gminy Ostróda, w kadencji 2006-2010, z następującym porządkiem obrad:

 


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między  sesjami.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2010.
5. Projekt uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.
7. Projekt uchwały w sprawie zasad konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi.
8. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu i zasad współpracy  Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Samborowo na lata 2010-2017.
10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stare Jabłonki  na lata 2010-2017
11. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad.