21 mln zł. w tym 15,6 mln z UE - Rekordowa Gminna Inwestycja

Inwestycje unijne 02.12.2009

27 listopada br. Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin podpisał w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na realizację projektu wodno - kanalizacyjnego pn. „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Samborowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej”.

 

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury, a jego wartość wynosi ponad 21 mln złotych z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota ponad 15,6 mln złotych. Dofinansowanie ze środków unijnych tej dwuletniej inwestycji, której realizacja rozpocznie się 2010 roku jest na poziomie 74,27%.

Jakie znaczenie dla Gminy ma realizacja tej inwestycji?
Jest to jak do tej pory zdecydowanie największa inwestycja o charakterze infrastrukturalnym. Jest to również największa kwota dotacji, którą dotychczas uzyskała gmina Ostróda. Oznacza ona realizację w ciągu dwóch lat 2010-2011, 26 km sieci wodociągowej, 60 km sieci kanalizacyjnej, 173 przepompownie przydomowe i 19 przepompowni głównych. Po jej zrealizowaniu skanalizowanie gminy zmieni się z obecnych 45% do 75 %, a wartość majątku wzrośnie do 60 mln złotych.Inwestycja wodno - kanalizacyjna obejmująca aglomerację Samborowo zabezpieczy potrzeby w tym zakresie blisko 4 tys. naszych mieszkańców.Nie trzeba przypominać jak wielkie znaczenie ma uzbrojenie infrastrukturalne dla rozwoju społecznego i gospodarczego gminy, a w przypadku kanalizacji to na pierwszym miejscu należy postawić ochronę naszego pięknego środowiska.

Które miejscowości zostaną skanalizowane w latach 2010-2011 przy realizacji tego projektu?
W roku 2010 zakres inwestycji obejmował będzie dostosowanie oczyszczalni w Samborowie do przyjęcia zwiększonej ilości ścieków, a następnie skanalizowanie Zabłocia, Wirwajd, Smykowa, Brzydowa, Kraplewa oraz Rudna wraz z kolonią. Natomiast miejscowości Smykówko (wyłączenie istniejącej oczyszczalni), Bałcyny, Lipowo, Naprom i Pietrzwałd przewidziane są do realizacji w roku 2011.

Czy trudno jest uzyskać pieniądze z funduszy Unii Europejskiej na tego typu przedsięwzięcia?
Z pewnością nie jest to łatwa sprawa dla samorządu, ale możliwa. Nasz projekt przygotowywany był przez blisko 4 lata. Liczy się pomysł i wyobraźnia strategiczna o możliwościach pozyskiwania środków w ramach, funkcjonujących programów dotacyjnych. Same opracowanie dokumentacji technicznej, przeprowadzenie wszystkich uzgodnień, wydanie wielu decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych to proces ponad dwuletni. Już na tym etapie potrzebne są nie małe pieniądze i zgoda samorządu na ich wydatkowanie. Blisko dwa lata trwała praca nad przygotowaniem wniosku, dotyczy to głównie opracowania studium wykonalności i dostosowanie założeń projektu do warunków aplikacyjnych. Projekt Gminy Ostróda poddawany był dwukrotnie ocenie - za równo w pierwszym, jak i w drugim konkursie był pozytywnie oceniony - cieszy fakt, że końcowy efekt, dofinansowanie blisko 16 mln uzyskaliśmy w oparciu o pracę inspektorów naszego urzędu. Pozyskana kwota to około połowa środków przeznaczona do podziału na całe województwo, a nasz wniosek uzyskał najwyższą punktację.Dotychczas pozyskiwaliśmy środki w ramach, tzw. kapitału ludzkiego oraz unijne dotacje na mniejsze zadania inwestycyjne, co w sumie dało nam kwotę ok. 4.689.840 zł dotacji. Przy możliwościach pozyskania obecnie gwarantowanych środków pieniężnych daje to nam bardzo pokaźną jak na razie sumę 20.289.840 zł ogólnego dofinansowania zewnętrznego za okres ostatnich dwóch lat.

A co w dalszych planach inwestycyjnych, oczywiście  w zakresie kanalizacji?
Aktualnie w ocenie posiadamy jeszcze jeden projekt w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, który przewiduję skanalizowanie II etapu Lubajn i I etapu Zwierzewa. Wartość projektu opiewa na kwotę blisko 7 mln. Liczymy, że i te miejscowości będą mogły być skanalizowane w latach 2010 - 2011.