Budowa infrastruktury komunalnej

Inwestycje gminne 14.09.2023
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podpisał umowę na realizację zadań pn:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Pacerzyn i budowa sieci wodociągowej dla m. Durąg,
- budowa łącznika sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i odcinka sieci wodociągowej na trasie Ryn – Durąg w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Inwestycja została objęta dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania – 2.297.416,61zł

 

Wykonawcą w/w zadań będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja za łączną kwotę brutto: 2.484.768,13 zł z terminem realizacji wrzesień 2024 r. W/w wykonawca został wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym – art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo Zamówień Publicznych / Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm. /.
 
Zakres rzeczowy zadania:
 
Durąg - Pancerzyn
- kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC
- kanalizacja sanitarna tłoczna z rur PE
- przydomowe przepompownie ścieków – 1 kpl.
- zbiorcze przepompownie ścieków – 1 kpl.
 
Budowa łącznika Ryn - Durąg
- prace projektowe wraz z budową łącznika sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w systemie zaprojektuj i wybuduj.