Cyfrowa Gmina

Gmina 10.05.2023

Gmina Ostróda zakończyła rzeczową realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE.

 

Pandemia COVID unaoczniła jak bardzo potrzebne są usługi cyfrowe realizowane zdalnie i jak chętnie z nich korzystamy jako mieszkańcy. Przeniesienie usług związanych z działalnością Urzędów i jednostek organizacyjnych do internetu nie zawsze okazuje się łatwe w realizacji, czy możliwe do wykonania w krótkim czasie, dlatego też celem realizacji Grantu Cyfrowa Gmina było wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych, zwiększenie cyberbezpieczeństwa, a także uruchomienie pracy zdalnej poprzez nabycie sprzętu komputerowego i oprogramowania pracującego w tak zwanej chmurze dla gminnych jednostek oświatowych.
 
Przedmiotowy zakres realizacji projektu rozpoczął się 22 lutego 2022 roku podpisaniem umowy grantowej pomiędzy Gminą Ostróda a Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W ramach projektu Gmina Ostróda zrealizowała szereg zadań zgodnie z początkową analizą potrzeb, która obejmowała nie tylko Urząd Gminy Ostróda, ale też Jednostki Oświatowe z terenu Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie. Stąd zakres i skomplikowanie realizacji projektu było bardzo złożone, czasochłonne, a przede wszystkim logistycznie obejmujące swoim zakresem tak wiele osób i różnych lokalizacji jak urząd Gminy, GOPS w Ostródzie i 10 jednostek oświatowych. To co udało się zrealizować w ramach przedmiotowego grantu obejmuje między innymi:
 
- Zakup 26 szt. laptopów z oprogramowaniem biurowym dla wszystkich jednostek oświatowych oraz 2 szt. dla Urzędu Gminy na potrzeby nowego oprogramowania Vulcan,
- Zakup oprogramowania Vulcan działającego w tak zwanej chmurze dla szkół z terenu Gminy Ostróda według potrzeb obejmujący takie moduły jak system Inwentarz, Magazyn i Stołówka oraz Program biblioteczny MOL NET+, wraz z wdrożeniem i szkoleniami dla około 40 uczestników,
- Zakupiono wysokowydajny dwuprocesorowy serwer na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie,
- Zrealizowano dostawę urządzeń wielofunkcyjnych kserokopiarek w liczbie 21 szt. na potrzeby doposażenia Urzędu Gminy Ostróda, wszystkich Jednostek Oświatowych z terenu Gminy oraz dla GOPS w Ostródzie,
- Zakupiono 28 szt. stacji roboczych z pełnym pakietem oprogramowania w ramach doposażenia dla Urzędu Gminy i GOPS w Ostródzie,
- Przeprowadzono szkolenia dla 50 urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa,
- Wykonano tak zwaną Diagnozę cyberbezpieczeństwa w obszarze systemów teleinformatycznych Urzędu Gminy, a wyniki tej diagnozy zgodnie z wymogami grantu przekazano do NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy),
- Zrealizowano usługi doradcze wspomagające pracowników działu IT Urzędu Gminy Ostróda realizujących projekt począwszy od analizy projektowej wniosku, poprzez zakupy i wdrożenia, a kończąc na koordynacji szkoleń i pełnej logistyce dystrybucji zakupionego sprzętu komputerowego, a w ramach Urzędu Gminy, także instalacji i uruchomienia tego sprzętu.
 
Beneficjent: Gmina Ostróda
Wartość całkowita: 527 405,55 zł.
Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 482 820,00 zł