Informacja o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych

Organizacje pozarządowe - Aktualności 23.08.2019
Wójt Gminy Ostróda informuje o możliwości składania propozycji realizacji zadań publicznych w roku budżetowym 2020. Termin zgłaszania propozycji upływa 13 września 2019 r.

 

W związku z rozpoczęciem prac nad projektem „Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2020” zapraszam Organizacje Pozarządowe i Podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 t.j.) do składania propozycji zadań publicznych, które realizowane będą w 2020 roku.
 
Zgłoszone propozycje posłużą Gminie Ostróda do opracowania w/w dokumentu. Na podstawie zaproponowanych przez organizacje pozarządowe zadań publicznych, powstanie lista projektów przeznaczonych do realizacji w roku 2020.
 
Wypełniony formularz stanowiący załącznik do pisma, należy odesłać na adres: lub wersji papierowej na adres: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda z dopiskiem „Zgłoszenie propozycji do projektu Rocznego Programu Współpracy na rok 2020” w terminie do dnia 13 września 2019 roku do godz.15:30.