Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu

Organizacje pozarządowe - Aktualności 18.11.2019

Zgodnie z art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Rada Gminy Ostróda uchwala po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, Roczny Program Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

 

W związku z tym, w dniach 08.11 – 15.11.2019 roku, odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu rocznego programu współpracy na 2020 rok, celem poznania opinii i uwag na temat programu, zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/237/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi.

 

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl. Zgodnie z treścią ogłoszenia organizacje pozarządowe i podmioty mogły składać swoje wnioski oraz opinie dotyczące projektu programu do 15 listopada 2019 r. osobiście, pocztą tradycyjną oraz elektroniczną.

 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji, do Urzędu Gminy Ostróda, nie wpłynęły uwagi dotyczące projektu rocznego programu współpracy na 2020 rok.