Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".

Organizacje pozarządowe - Aktualności 19.11.2020

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021".

 

Zgodnie z art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057), Rada Gminy Ostróda uchwala po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy „Roczny programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem „Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” oraz prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag, zamieszczone zostały na internetowej stronie głównej Urzędu Gminy Ostróda (www.gminaostroda.pl), na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w drodze indywidualnych zaproszeń do konsultacji społecznych. Zgodnie z treścią ogłoszenia organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione mogły składać swoje wnioski oraz opinie dotyczące projektu programu w terminie do 18 listopada 2020 r. osobiście, pocztą tradycyjną oraz elektroniczną.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji, do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęły dwa wnioski, jednak nie zostały one rozpatrzone, ponieważ nie dotyczyły konsultowanego projektu a stanowiły zgłoszenie propozycji nowych zadań priorytetowych do rocznego programu.