Inwestujemy w Gimnazjalistów!

Projekt w Szkole Podstawowej w Durągu - Inwestujemy w Gimnazjalistów! 24.02.2017

Od 1 stycznia 2017r. w Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu realizowany jest projekt pt. „Inwestujemy w Gimnazjalistów!”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 2 Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.02.00: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

 

Celem głównym jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych, a także właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) u uczniów z Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu przez zastosowanie nowatorskich i eksperymentalno-badawczych metod nauczania podczas zajęć projektowych oraz zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli w wyniku wsparcia projektowego w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe u uczniów, wyposażona zostanie pracownia biologiczno-geograficzna, przeprowadzone zostaną szkolenia nauczycieli. Zajęcia uzupełnione zostaną poprzez organizację wycieczek edukacyjnych i obozów sportowych. Wsparciem objętych zostanie 114 osób – 100 uczniów i 14 nauczycieli. Efektem będzie rozwój kompetencji kluczowych  uczniów i wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli.

Projekt powstał w partnerstwie Stowarzyszenia „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej z Gminą Ostróda. Łączna wartość projektu to 436 282,50 zł.