Kolejna inwestycja finansowana ze środków UE !!!. Tym razem pozyskano 4 mln zł. !!!

Inwestycje unijne 20.01.2010

18 stycznia 2010 roku Wójt Gminy Ostróda podpisał umowę z Samorządem Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie o dofinansowanie projektu „ Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno - grawitacyjnej w Lubajnach etap II i Zwierzewo etap I” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 2013. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 7.054.681 zł, natomiast dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 4.000.000 zł.

 

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostanie wykonane blisko 10 km sieci grawitacyjnej, 6 km sieci tłocznej, 1,5 km kanalizacji deszczowej oraz ponad 2 km sieci wodociągowej. Dzięki realizacji projektu 1350 mieszkańców Lubajn, Nowego Siedliska i Zwierzewa zostaną podłączeni do kanalizacji i sieci wodociągowej.PrzypomnijmyPrace związane z realizację I etapu w/w przedsięwzięcia rozpoczęto w roku 2005 - rozpoczęto i zakończono I etap przedsięwzięcia w ramach którego wykonano 4,3 km sieci tłocznej, 2,6 km sieci grawitacyjnej, 16 szt. przyłączy kanalizacyjnych, 1 przepompownię zbiorczą oraz 16 szt. przepompowni przydomowych.Środki na w/w zadanie uzyskano ze środków przedakcesyjnych Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD w wysokości 747 tyś. zł.