Konkurs na realizację zadań publicznych kwiecień 2011

Organizacje pozarządowe - Konkursy 22.04.2011

Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych. Więcej informacji w niniejszym artykule.

 


Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536), Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymieniowych zadań publicznych:

Lp.

Nazwa zadania

Czas realizacji

Wysokość środków przeznaczonych na realizację

1.

Popularyzacja tenisa stołowego w środowisku wiejskim

09.03.2011r.-15.12.2011r.

5.000,00

2.

Popularyzacja lekkoatletyki w środowisku wiejskim

09.03.2011r.-15.12.2011r.

3.000,00

3.

Popularyzacja biegów na orientację w środowisku wiejskim

09.03.2011r.-15.12.2011r.

3.000,00

5.

Popularyzacja jazdy konnej w środowisku wiejskim

09.03.2011r.-15.12.2011r.

2.000,00

6.

Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie

09.03.2011r.-15.12.2011r.

36.000,00

7.

Fundusz Stypendialny „Równe Szanse”

09.03.2011r.-15.12.2011r.

10.000,00

8.

Upowszechniania kultury i promocja regionu, poprzez wydanie publikacji o Gminie Ostróda

09.03.2011r.-15.12.2011r.

3.000,00

Termin składania ofert na wszystkie zadania - do dnia 13 maja 2011r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Ostróda). Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda, pokój Nr 202.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 maja 2011r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej nr 301 Urzędu Gminy Ostróda. Opis zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zawarte są w specyfikacjach dotyczących poszczególnych zadań, które można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda - pokój nr 202.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu ofert udziela Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Marta Romanowska, (89) 676 07 80 lub

Sporządziła: Marta Romanowska,
Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi