Konkurs na realizację zadań publicznych marzec 2011

Organizacje pozarządowe - Konkursy 09.03.2011

Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych. Więcej informacji w niniejszym artykule.

 


  

Lp.

Nazwa zadania

Czas realizacji

Wysokość środków przeznaczonych na realizację

1.

Popularyzacja piłki nożnej
w środowisku wiejskim

09.03.2011r.-15.12.2011r.

145.000,00

2.

Popularyzacja piłki siatkowej
w środowisku wiejskim

09.03.2011r.-15.12.2011r.

25.000,00

3.

Popularyzacja sportów walk Wschodu wśród dzieci i młodzieży

  

- judo

09.03.2011r.

3.500,00

- karate

15.12.2011r.

10.000,00

 

Termin składania ofert na wszystkie zadania - do dnia 29 marca 2011r. do godz. 1500 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Ostróda). Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda, pokój Nr 202. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 marca 2011r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej nr 301 Urzędu Gminy Ostróda.

Opis zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji oraz tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert zawarte są w specyfikacjach dotyczących poszczególnych zadań, które można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda - pokój nr 202.

 

Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu ofert udziela Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Marta Romanowska, (89) 676 07 80 lub .

 

 

Sporządziła: Marta Romanowska,

Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi


Wytyczne

Wzór oferty na realizację zadań publicznych
Wzór umowy na realizację zadań publicznych
Wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadań publicznych