Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Ostróda w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda

Organizacje pozarządowe - Aktualności 14.06.2023

Zgodnie z art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (D. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XLIX/237/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zasad konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi, przedkłada się do konsultacji projekt:

  • uchwały Rady Gminy Ostróda w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda

 

Projekt dostosowuje regulacje dotyczące trybu i sposobu powoływania w Gminie Ostróda Zespołu Interdyscyplinarnego do zmiany przepisów wynikającej z ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r.,  poz. 535), która wejdzie w życie 22.06.2023 r. Obecnie kwestie te reguluje uchwała Nr XXXVII/289/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. z 2018 r.,  poz. 522).

 

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag dotyczących przedmiotowego projektu w terminie do dnia 21 czerwca 2023 r. do godz. 1200, składając je na piśmie w Urzędzie Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

 

 

Projekt uchwały Rady Gminy Ostróda w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda

 

Formularz uwag