Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym części nieruchomości, stanowiące własność Gminy Ostróda.

Wykazy nieruchomości 30.11.2021

 

Nasz znak:  RGP.6845.8.2011                                                         Ostróda, 26 listopada 2021 r.
RGP.6845.9.2011                                                                                                   
RGP.6845.10.2011                                                                                                   
RGP.6845.11.2011                                                                                                   
RGP.6845.22.2021                                                                                                   
 
Wykaz
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXOX/330/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na kolejne 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz Zarządzenia Nr 154/2021 Wójta Gminy Ostróda, z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym następujące części nieruchomości, stanowiące własność Gminy Ostróda:
1.
RGP.6845.8.2011
Nieruchomość zabudowana, oznaczona wg ewidencji gruntów jako działka Nr 320 o pow. 0,0200 ha położoną w obrębie i miejscowości Lubajny w skład której wchodzi:
- budynek murowany z cegły, wolnostojący o pow. zabudowy 29,00 m2 i pow. użytkowej 23,00 m2;
- grunt o pow. 200 m2,
Nieruchomość objęta księgą wieczystą Nr EL1O/00021791/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, nie jest obciążona hipoteką oraz ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Działka ew. nr 320, obręb Lubajny, gmina Ostróda, o powierzchni 200 m2 sklasyfikowana jest jako inne tereny zabudowane (Bi). Działka jest zabudowana jest budynkiem murowanym z cegły, wolnostojący o pow. zabudowy 29,00 m2 i pow. użytkowej 23,00 m2. Przez teren działki przebiega sieć telekomunikacyjna i elektroenergetyczna.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda, uchwaloną Uchwałą Nr XVII/137/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 listopada 2019 r., dz. ew. Nr 420, obręb Lubajny, przeznaczona jest pod treny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
Przedmiotem dzierżawy jest grunt o pow. 200 m2 wraz z budynkiem o pow. zabudowy 29,00 m2 i pow. użytkowej 23,00 m2;
Wydzierżawienie ww. gruntu następuje na okres 10 lat.
Cel dzierżawy: łączność publiczna.
Miesięczny czynsz dzierżawny za przedmiot dzierżawy, ustala się zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Nr 2/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda. Wynosi on 192 zł + VAT miesięcznie.
Obliczenie miesięcznego czynszu dzierżawnego:
-za grunt 200 m2 x 0,50 zł/m2 = 100 zł
-za lokal 23 m2 x 4,00 zł/m2 = 92 zł
2.
RGP.6845.9.2011
Lokal o pow. użytkowej 16,12 m2 w budynku oświaty nauki i kultury oraz sportu, położonym na nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka Nr 624 o pow. 0,1200 ha położonej w obrębie i miejscowości Samborowo.
Nieruchomość objęta księgą wieczystą Nr EL1O/00002974/5, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, nie jest obciążona hipoteką oraz ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Działka ew. nr 624, obręb Samborowo, gmina Ostróda, o powierzchni 1200 m2 sklasyfikowana jest jako inne tereny zabudowane (Bi). Działka zabudowana jest budynkiem oświaty nauki i kultury oraz sportu, a także budynkiem niemieszkalnym oraz budynkiem transportu i łączności. Przez teren działki przebiega sieć telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda, uchwaloną Uchwałą Nr XVII/137/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 listopada 2019 r., dz. ew. Nr 624, obręb Samborowo, przeznaczona jest pod treny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
Przedmiotem dzierżawy jest lokal o pow. użytkowej 16,12 m2 w budynku oświaty nauki i kultury oraz sportu wraz z udziałem 5/100 w gruncie.
Wydzierżawienie ww. gruntu następuje na okres 10 lat.
Cel dzierżawy: łączność publiczna.
Miesięczny czynsz dzierżawny za przedmiot dzierżawy, ustala się zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Nr 2/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda. Wynosi on 94,48 + VAT miesięcznie.
Obliczenie miesięcznego czynszu dzierżawnego:
-za grunt 1200 m2 x5/100 x 0,50 zł/m2= 30 zł
-za lokal 16,12 m2 x 4,00 zł/m2= 64,48 zł
3.
RGP.6845.10.2011
Lokal o pow. użytkowej 13,80 m2 w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka Nr 101/2 o pow. 0,0599 ha położonej w obrębie i miejscowości Durąg,
Nieruchomość objęta księgą wieczystą Nr EL1O/00021628/4, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, nie jest obciążona hipoteką oraz ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Działka ew. nr 101/2, obręb Durąg, gmina Ostróda, o powierzchni 599 m2 sklasyfikowana jest jako inne tereny zabudowane (Bi). Działka zabudowana jest budynkiem oświaty nauki i kultury oraz sportu, a także budynkiem handlowo-usługowym. Przez teren działki przebiega sieć telekomunikacyjna, elektroenergetyczna i wodociągowa.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda, uchwaloną Uchwałą Nr XVII/137/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 listopada 2019 r., dz. ew. Nr 101/2, obręb Durąg przeznaczona jest pod treny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
Przedmiotem dzierżawy jest lokal o pow. użytkowej 13,80 m2 w budynku położonym na nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka Nr 101/2 o pow. 0,0700 ha położonej w obrębie i miejscowości Durąg, wraz z udziałem 7/100 w gruncie.
Wydzierżawienie ww. gruntu następuje na okres 10 lat.
Cel dzierżawy: łączność publiczna.
Miesięczny czynsz dzierżawny za przedmiot dzierżawy, ustala się zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Nr 2/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda. Wynosi on 76,17 zł + VAT miesięcznie.
Obliczenie miesięcznego czynszu dzierżawnego:
-za grunt 599 m2 x 7/100 x 0,50 zł/m2= 20,97 zł
-za lokal 13,80 m2 x 4,00 zł/m2= 55,20 zł
4
RGP.6845.11.2011
Pomieszczenie o pow. 20,44 m2 - centrala - znajdujące się w budynku położonym na działce Nr 203/2 o pow. 0,2208 ha w obrębie i miejscowości Pietrzwałd - udział w nieruchomości 3/100.
Nieruchomość objęta księgą wieczystą Nr EL1O/00029328/7, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, nie jest obciążona hipoteką oraz ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Działka ew. nr 203/2, obręb Pietrzwałd, gmina Ostróda, o powierzchni 2208 m2 sklasyfikowana jest jako tereny mieszkaniowe (B). Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym. Przez teren działki przebiega sieć telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna.
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda
w obszarze Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXII/259/01 z dnia 23 marca 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Warm- Mazur. Nr 33, poz. 467), dla działki ewidencyjnej Nr 203/2, położonej w obrębie Pietrzwałd, brak jest ustaleń.
Przedmiotem dzierżawy jest pomieszczenie o pow. 20,44 m2 - centrala - znajdujące się w budynku położonym na działce Nr 203/2 o pow. 0,2208 ha w obrębie i miejscowości Pietrzwałd - udział w nieruchomości 3/100.
Wydzierżawienie ww. gruntu następuje na okres 10 lat.
Cel dzierżawy: łączność publiczna.
Miesięczny czynsz dzierżawny za przedmiot dzierżawy, ustala się zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Nr 2/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda. Wynosi on 114,88 zł + VAT miesięcznie.
Obliczenie miesięcznego czynszu dzierżawnego:
-za grunt 2208 m2 x 3/100 x 0,50 zł/m2 = 33,12 zł
-za lokal 20,44 m2 x 4,00 zł/m2 = 81,76 zł
5.
RGP.6845.22.2021
Część nieruchomości położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako dz. ew. nr 633 w skład której wchodzi:
- budynek o pow. użytkowej 22,00 m2;
- grunt o pow. 69 m2, służący do obsługi ww. budynku.
Nieruchomość objęta księgą wieczystą Nr EL1O/000244946/6, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, nie jest obciążona hipoteką oraz ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Działka ew. nr 633, obręb Samborowo, gmina Ostróda, o powierzchni 400 m2 sklasyfikowana jest jako tereny mieszkaniowe (B). Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym. Przez teren działki przebiega sieć telekomunikacyjna, elektroenergetyczna i kanalizacyjna.
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomości. Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda, uchwaloną Uchwałą Nr XVII/137/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 listopada 2019 r., dz. ew. Nr 633, obręb Samborowo, przeznaczona jest pod treny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
Przedmiotem dzierżawy jest budynek o pow. użytkowej 22 m2 i grunt o powierzchni 69 m2, stanowiący część dz. ew. 633 obr. Samborowo
Wydzierżawienie ww. gruntu następuje na okres 9 miesięcy.
Cel dzierżawy: magazyn
Miesięczny czynsz dzierżawny za przedmiot dzierżawy, ustala się zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Nr 2/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda. Wynosi on 89,50 zł + VAT miesięcznie.
Obliczenie miesięcznego czynszu dzierżawnego:
-za grunt 69 m2 x 0,50 zł/m2 = 34,50 zł
-za lokal 22 m2 x 2,50 zł/m2 = 55 zł
 
Czynsz dzierżawny wraz z należnym podatkiem VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), płatny będzie po otrzymaniu przez Dzierżawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, za dany miesiąc dzierżawy w terminie do dnia 20 każdego miesiąca, w kasie Urzędu Gminy Ostróda lub na konto Gminy Ostróda: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110.
Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w związku ze zmianą minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda obowiązujące na terenie Gminy Ostróda. O nowej wysokości czynszu Dzierżawca zostanie poinformowany pisemnie. Nowa stawka czynszu obowiązywać będzie od następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawiadomienie o zmianie stawki.
Przyszły dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z używaniem przedmiotu dzierżawy, w tym podatków lokalnych.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 30 listopada 2021 r. do 21 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, oraz informację o wywieszeniu/zamieszczeniu w gazecie Olsztyńskiej dnia 30 listopada 2021 r.
Informacje tel. 89 676-07-95.