Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 13/1 o pow. 0,0300 ha, położoną w obrębie Gierłoż.

Wykazy nieruchomości 05.01.2022

 

Nasz znak: RGP.6840.2.2021                                                          Ostróda, 4 stycznia 2022 r.
 
Wykaz
 
            Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 3/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 13/1 o pow. 0,0300 ha, położoną w obrębie Gierłoż.
 
Działka ew. nr 13/1, położona w obrębie Gierłoż, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00021466/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani hipoteką.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 13/1, położona jest we wschodniej części wsi Gierłoż. W sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa siedliskowo-zagrodowa. Działka nr 13/1 stanowi powierzchnię 300 m2. Kształt działki zbliżony do trapezu o proporcjonalnych bokach. Działka sklasyfikowana jako PsV. Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.
 
Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021r., dz. ew. nr 13/1, położona w obrębie Gierłoż, znajduje się w strefie S3 - strefa osadniczo-przyrodnicza, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Drwęcy. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowe.
 
Zbycie działki ew. nr 13/1 o pow. 0,0300 ha, położonej w obrębie Gierłoż, następuje na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6, wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki ew. nr 15, obręb Gierłoż.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 18 lutego 2022 r.
 
Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w celu realizacji roszczeń, cenę nieruchomości ustala się w wysokości 7.700,00 zł.
 
W przypadku braku takich wniosków, działka ew. nr 13/1, położona w obrębie Gierłoż, zostanie sprzedana - na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami za cenę 7.700,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset złotych) na rzecz właściciela działki ew. nr 15, położonej w obrębie Gierłoż. Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokole z rokowań, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Gierłoż, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 5 stycznia 2022 r. do 27 stycznia 2022 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 5 stycznia 2022 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.