Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 113/141 o powierzchni 0,4077 ha, położoną w obrębie Mała Ruś, miejscowości Warlity Wielkie.

Wykazy nieruchomości 16.03.2022

 

Nasz znak: RGP.6840.21.2021                                                        Ostróda, 10 marca 2022 r.
 
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 30/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 113/141 o powierzchni 0,4077 ha, położoną w obrębie Mała Ruś, miejscowości Warlity Wielkie.
 
Działka ew. nr 113/141 o pow. 0,4077 ha, położona w obrębie Mała Ruś, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00029362/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką. W dziale III księgi wieczystej EL1O/00029362/7 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe – służebność przesyłu na rzecz Energa-Operator Sp. z o.o.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka znajduje się w miejscowości Warlity Wielkie, gmina Ostróda. W sąsiedztwie sprzedawanej działki znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz pętla autobusowa. Działka o regularnym kształcie, położona na terenie płaskim, o korzystnych warunkach geotechnicznych. Działka przy drodze powiatowej 1230N oraz drodze ogólnodostępnej stanowiącej własność Gminy Ostróda – działce ew. nr 113/3 obręb Mała Ruś. Działka częściowo ogrodzona. Przez działkę przebiega sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna. Działka sklasyfikowana jako RIVa.
 
Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwaloną Uchwałą Nr XVII/137/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 listopada 2019 r. działka ew. nr 113/141, położona w obrębie Mała Ruś, znajduje się w strefie S3 – strefa osadniczo-przyrodnicza. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. W przypadku planowanej zabudowy, należy uzyskać pozytywną decyzję o warunkach zabudowy.
 
Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - ustalono cenę działki ewidencyjnej nr 113/141 o pow. 0,4077 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Warlity Wielkie, w wysokości 353.800,00 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych).
 
Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 
Zbycie przedmiotowej działki następuje pod warunkiem, iż Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działający na rzecz Skarbu Państwa nie skorzysta z prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.).
 
Prawo pierwokupu, o którym mowa powyżej, nie przysługuje, jeżeli w wyniku nabycia przedmiotowej nieruchomości następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha łącznej powierzchni użytków rolnych, a nabywana nieruchomość położona jest w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej działki na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 29 kwietnia 2022 r.
 
W przypadku braku takich wniosków działka zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie ww. terminu.
 
Cena nabycia działki ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 16 marca 2022 r. do 8 kwietnia 2022 r. w miejscowości Warlity Wielkie, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz informację o wywieszeniu w gazecie Olsztyńskiej dnia 16 marca 2022 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.