W dniu 17.08.2022 r. dodano informację o odwołaniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki ew. Nr 85/68 o powierzchni 0,7009 ha, położonej w obrębie Kątno, ogłoszony dnia 13.07.2022 r. (ogłoszenie z 11.07.2022 r.). Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 85/68 o powierzchni 0,7009 ha, położonej w obrębie Kątno. Przetarg odbędzie się dnia 19 sierpnia 2022 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

Przetargi nieruchomości 13.07.2022
Nasz znak: RGP.6840.1.2022                                                       Ostróda, 17 sierpnia 2022 r.
 
Informacja o odwołaniu przetargu
 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) odwołuję I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ew. Nr 85/68 o powierzchni 0,7009 ha, położonej w obrębie Kątno, ogłoszony dnia 13.07.2022 r. (ogłoszenie z 11.07.2022 r.).
 
Przedmiotowe ogłoszenie o przetargu nie zostało podane do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). Zgodnie, z którym ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu. Ogłoszenie o przetargu nie było dostępne w trakcie biegu terminu jego publikacji do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kątno, tj. w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 
Przetarg odwołuje się w związku z brakiem upowszechnienia ww. ogłoszenia o przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
Informację niniejsza podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Kątno, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz na stronie internetowej www.gminaostroda.pl  

 

Nasz znak: RGP.6840.1.2022                                                          Ostróda, 11 lipca 2022 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 76/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 85/68 o powierzchni 0,7009 ha, położonej w obrębie Kątno.
 
Działka ew. nr 85/68 o pow. 0,7009 ha, położona w obrębie Kątno, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00016195/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką. W dziale III Kw wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe dotyczące nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR SA.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 85/68, położona jest w miejscowości Kątno, w otoczeniu plaży gminnej i jeziora Szeląg Wielki. W północno-wschodniej części znajdują się działki przeznaczone w mpzp pod zabudowę mieszkalno-usługową. Działka posiada kształt trapezu o proporcjonalnych bokach z wypustką w kierunku zachodnim, łączącą się z linią brzegową jeziora. Działka posiada przeciętne warunki inwestycyjne – położona jest na terenie ze spadkiem w kierunku zachodnim. Działka sklasyfikowana jako PsIV. Przy sprzedaży ww. działki, zostanie ustanowiona służebność drogowa, polegająca na prawie przejścia i przejazdu dla każdoczesnego właściciela i użytkownika przedmiotowej działki, przez dz. ew. nr 85/67 do ogólnodostępnej działki nr 85/6 obręb Kątno, stanowiącej własność Gminy Ostróda.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na południe od wsi Kątno, obręb geodezyjny Kątno, gmina Ostróda, zatwierdzonym uchwałą Nr XIII/69/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 31 października 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz Nr 185, poz. 2233) działka ew. nr 85/68, położona w obrębie Kątno, przeznaczona jest pod 8UTS – teren plażowo-rekreacyjny, 14ZN – zieleń naturalna, KD6 – drogi dojazdowe.
 
W zakresie zagospodarowania przedmiotowego terenu (dot. przeznaczenia UTS):
- projektuje się plażę o nawierzchni trawiastej;
- dopuszcza się realizację elementów małej architektury – zadaszeń, stołów, ław, placu zabaw dla dzieci (wykonać z materiałów naturalnych, wkomponować w krajobraz), boisk do gier;
- dopuszcza się, w miarę potrzeby, lokalizację sanitariatów – jedynie poza strefą nadbrzeżną wyłączoną z zabudowy;
- zakaz zabudowy pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a brzegiem jeziora nie dotyczy hangaru na sprzęt pływający;
- dopuszcza się lokalizację jednego hangaru na sprzęt pływający w pobliżu brzegu jeziora - jedna kondygnacja, dach jedno- lub dwuspadowy o spadku max. 16° , powierzchnia zabudowy do 70 m² , elewacja stonowana z otoczeniem;
- w miejscach największych spadków terenu należy zapewnić znaczny udział trwałej zieleni (drzewa, krzewy) zapobiegającej erozji;
- nakazuje się zachowanie swobodnego dostępu do wody w postaci pasa terenu o szerokości 1,5 m od linii brzegowej.
 
Brak możliwości innej zabudowy, poza wskazaną powyżej.
 
Cenę wywoławczą do I przetargu dla działki położonej w obrębie Kątno, oznaczonej numerem 85/68 o powierzchni 0,7009 ha, ustala się w wysokości 240.500,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy pięćset złotych).
 
Wadium w wysokości 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100gr.).
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży działki ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetarg odbędzie się dnia 19 sierpnia 2022 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 24.000,00 zł w terminie do dnia 12 sierpnia 2022 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Kątno.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Kątno, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 13.07.2022 r. do 19.08.2022 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w gazecie Olsztyńskiej dnia 13.07.2022 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.