Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 16 września 2022 r. o godz. 10:00 odbędzie się LIII Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023

Gmina 06.09.2022

 

Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców,
że  dnia  16 września 2022 r. o godz. 1000
odbędzie się LIII Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023
 
Planowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad LII sesji.
3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2022 -2035.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2022 r.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie” i nadania mu statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Górka.
8. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
 
Rada Gminy Ostróda obradować będzie w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda, III piętro, ul. Jana III Sobieskiego 1.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław  Fijas