Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w bezpłatne użyczenie, w trybie bezprzetargowym, następujące składniki części zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo, gminie Ostróda oznaczonej jako dz. ew. Nr 272/1: 1) część pomieszczenia o pow. 15,96 m2, wydzielonego z sali, o pow. 18,90 m2, zlokalizowanej w budynku świetlicy w Tyrowie; 2) udział wynoszący 27/100 w gruncie działki ew. Nr 272/1, obręb Tyrowo, służący do obsługi części pomieszczenia, o której mowa w pkt 1.

Wykazy nieruchomości 17.10.2022

 

Nasz znak: RGP.6850.15.2019                                            Ostróda, dnia 17 października 2022 r.
 
Wykaz
 
            Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 166/2022, z dnia 17 października 2022 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w bezpłatne użyczenie, w trybie bezprzetargowym, następujące składniki części  zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo, gminie Ostróda oznaczonej jako dz. ew. Nr 272/1:
 
1) część pomieszczenia o pow. 15,96 m2, wydzielonego z sali, o pow. 18,90 m2, zlokalizowanej w budynku świetlicy w Tyrowie;
 
2) udział wynoszący 27/100 w gruncie działki ew. Nr 272/1, obręb Tyrowo, służący do obsługi części pomieszczenia, o której mowa w pkt 1.
 
Użyczenie następuje w celu realizacji statutowej działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Tyrowie „Tyrowianki”.
 
Zabudowana część nieruchomości, oznaczona jako dz. ew. Nr 272/1, położona w obrębie i miejscowości Tyrowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr EL1O/00038488/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Nieruchomość objęta księgą wieczystą Nr EL1O/00038488/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy   w Ostródzie nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz hipoteką.
 
Działka ew. Nr 272/1, położona w obrębie Tyrowo, o pow. 0,0574 ha sklasyfikowana jest jako Bi – inne tereny zabudowane.
 
Przedmiotowa działka posiada kształt zbliżony do prostokąta. Znajdują się na niej pojedyncze urządzenia placu zabaw. Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem świetlicy o powierzchni  zabudowy  wynikającej z ewidencji gruntów i budynków: 78 m2. Budynek świetlicy składa się z dwóch sal, kuchni, wc oraz pomieszczenia gospodarczego.
 
Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021 r., dz. ew. Nr 272/1, położona w obrębie Tyrowo, znajduje się w strefie S1 - strefa osadniczo-gospodarcza. Dla przedmiotowej działki studium ustala kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Przedmiotowa działka leży na terenie zwartej zabudowy wsi. Dla ww. dz. ew. Nr 272/1, obręb Tyrowo brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem świetlicy o powierzchni  zabudowy  wynikającej z ewidencji gruntów i budynków: 78 m2. Przedmiotowy budynek składa się z dwóch sal, kuchni, wc, pomieszczenia gospodarczego.
 
Przedmiotem użyczenia są następujące składniki zabudowanej części nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo, oznaczonej jako dz. ew. Nr 272/1:
 
1) część pomieszczenia o pow. 15,96 m2, wydzielonego z sali, o pow. 18,90 m2, zlokalizowanej w budynku świetlicy w Tyrowie;
 
2) udział wynoszący 27/100 w gruncie działki ew. Nr 272/1, obręb Tyrowo, służący do obsługi części pomieszczenia, o której mowa w pkt 1.
 
Bezpłatne użyczenie ww. składników nieruchomości następuje na czas 5 lat.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 18 października 2022 r. do 8 listopada 2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl i stronie internetowej www.gminaostroda.pl, oraz informację o wywieszeniu/zamieszczeniu w gazecie Olsztyńskiej dnia 18 października 2022 r.