Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 369 o powierzchni 0,1733 ha, położoną w obrębie Tyrowo.

Wykazy nieruchomości 24.11.2022

 

Nasz znak: RGP.6840.8.2022                                              Ostróda, 21 listopada 2022 r.
 
WYKAZ
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 186/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę ewidencyjną nr 369 o powierzchni 0,1733 ha, położoną w obrębie Tyrowo.
 
Działka ew. nr 369 o pow. 0,1733 ha, położona w obrębie Tyrowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014471/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym ani hipoteką.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 369, położona jest w około 120 m na południe od zwartej zabudowy wsi Tyrowo. Dojazd do działki utwardzoną drogą gruntową, stanowiącą własność Gminy Ostróda. Działka położona w sąsiedztwie gruntów rolnych, o niekorzystnym ukształtowaniu terenu. Działka porośnięta pojedynczym drzewostanem oraz mocno zakrzaczona. Sklasyfikowana jako Tr – tereny różne.
 
Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021 r., działka ew. nr 369, położona w obrębie Tyrowo, znajduje się w strefie S1 – strefa osadniczo-gospodarcza. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej.
 
Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - ustalono cenę działki ew. nr 369 o pow. 0,1733 ha, położoną w obrębie Tyrowo, w wysokości 9.300,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych).
Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej działki na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 6 stycznia 2022 roku.
 
W przypadku braku takich wniosków działka zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie ww. terminu.
 
Cena nabycia działki ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności. Koszt aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 24 listopada 2022 r. do 16 grudnia 2022 r. w miejscowości Tyrowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz informację o wywieszeniu wykazu z Gazecie Olsztyńskiej dnia 24 listopada 2022r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.