Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w bezpłatne użyczenie, w trybie bezprzetargowym: 1) część nieruchomości, oznaczoną jako dz. ew. Nr 257/8, obręb Tyrowo, objętą księgą wieczystą Nr EL1O/00018899/0, tj.: a) lokal użytkowy Nr 1, o pow. użytkowej 64,60 m2, znajdujący się w budynku o numerze porządkowym 31, w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda, b) udział 20/100 części w gruncie dz. ew. Nr 257/8, obręb Tyrowo oraz w częściach wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali; 2) część nieruchomości, oznaczoną jako dz. ew. Nr 163/1, obręb Pietrzwałd, objętą księgą wieczystą Nr EL1O/00013967/3, tj.: a) lokal użytkowy, o pow. użytkowej 76,00 m2, w budynku o numerze porządkowym 20b, w miejscowości Pietrzwałd, gmina Ostróda, b) udział 19/100 części w gruncie dz. ew. Nr 163/1, obręb Pietrzwałd oraz w częściach wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Wykazy nieruchomości 09.12.2022

 

Ostróda, dnia 8 grudnia 2022 r.
Nasz znak: RGP.6850.16.2019                                                           
 
Wykaz
 
       Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 197/2022, z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w bezpłatne użyczenie, w trybie bezprzetargowym:
 
1) część nieruchomości, oznaczoną jako dz. ew. Nr 257/8, obręb Tyrowo, objętą księgą wieczystą Nr EL1O/00018899/0, tj.:
 
a) lokal użytkowy Nr 1, o pow. użytkowej 64,60 m2, znajdujący się w budynku o numerze porządkowym 31, w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda,
 
b) udział 20/100 części w gruncie dz. ew. Nr 257/8, obręb Tyrowo oraz w częściach wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali;
 
2) część nieruchomości, oznaczoną jako dz. ew. Nr 163/1, obręb Pietrzwałd, objętą księgą wieczystą Nr EL1O/00013967/3, tj.:
 
a) lokal użytkowy, o pow. użytkowej 76,00 m2, w budynku o numerze porządkowym 20b, w miejscowości Pietrzwałd, gmina Ostróda,
 
b) udział 19/100 części w gruncie dz. ew. Nr 163/1, obręb Pietrzwałd oraz w częściach wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
 
Użyczenie następuje na rzecz Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie w celu realizacji działalności kulturalnej, zaspakajania potrzeb oświatowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczestnictwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury na terenie Gminy Ostróda, z uwzględnieniem potrzeb czytelniczych i edukacyjnych.
 
Zabudowana część nieruchomości, oznaczona jako dz. ew. Nr 257/8, położona w obrębie i miejscowości Tyrowo, stanowi własność Gminy Ostróda, w udziale 20/100, zgodnie z KW Nr EL1O/00018899/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Nieruchomość objęta księgą wieczystą Nr EL1O/00018899/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy   w Ostródzie nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz hipoteką.
 
Działka ew. Nr 257/8, położona w obrębie Tyrowo, o pow. 0,0866 ha sklasyfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe.
 
Przedmiotowa działka posiada kształt zbliżony do litery L. Znajduje się na niej budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym, w lokalu użytkowym Nr 1, o pow. użytkowej 64,60 m2, urządzona została filia Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie.
 
Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021 r., dz. ew. Nr 257/8, położona w obrębie Tyrowo, znajduje się w strefie S1 - strefa osadniczo-gospodarcza. Dla przedmiotowej działki studium ustala kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Przedmiotowa działka leży na terenie zwartej zabudowy wsi. Dla ww. dz. ew. Nr 257/8, obręb Tyrowo brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Zabudowana część nieruchomości, oznaczona jako dz. ew. Nr 163/1, położona w obrębie i miejscowości Pietrzwałd, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z KW Nr EL1O/00013967/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Nieruchomość objęta księgą wieczystą Nr EL1O/00013967/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy   w Ostródzie nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz hipoteką.
 
Działka ew. Nr 163/1, położona w obrębie Pietrzwałd, o pow. 0,10 ha sklasyfikowana jest jako B – tereny mieszkaniowe.
 
Przedmiotowa działka posiada kształt zbliżony do prostokąta. Znajdują się na niej dwa budynki niemieszkalne oraz jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. W budynku niemieszkalnym o numerze porządkowym 20b, zlokalizowany jest lokal użytkowy o pow. 76,00 m2  w którym urządzona została filia Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie.
 
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich zatwierdzoną uchwałą Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXII/259/01 z dnia 23 marca 2001 r. (opublikowanym w Dz. U. Woj. Warm- Mazur. Nr 33, poz. 467), dla dz. ew. Nr 163/1, położonej w obrębie Pietrzwałd brak jest ustaleń.
Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021 r., dz. ew. Nr 163/1, położona w obrębie Pietrzwałd, znajduje się w strefie S3 - strefa osadniczo-przyrodnicza. Dla przedmiotowej działki studium ustala kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Przedmiotowa działka leży na terenie zwartej zabudowy wsi.
 
Przedmiotem użyczenia jest:
 
1) część nieruchomości, oznaczona jako dz. ew. Nr 257/8, obręb Tyrowo, objęta księgą wieczystą Nr EL1O/00018899/0, tj.:
 
a) lokal użytkowy Nr 1, o pow. użytkowej 64,60 m2, znajdujący się w budynku o numerze porządkowym 31, w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda,
 
b) udział 20/100 części w gruncie dz. ew. Nr 257/8, obręb Tyrowo oraz w częściach wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali;
 
2) część nieruchomości, oznaczona jako dz. ew. Nr 163/1, obręb Pietrzwałd, objęta księgą wieczystą Nr EL1O/00013967/3, tj.:
 
a) lokal użytkowy, o pow. użytkowej 76,00 m2, w budynku o numerze porządkowym 20b, w miejscowości Pietrzwałd, gmina Ostróda,
 
b) udział 19/100 części w gruncie dz. ew. Nr 163/1, obręb Pietrzwałd oraz w częściach wspólnych budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
 
Bezpłatne użyczenie ww. składników nieruchomości następuje na czas 3 lat.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 09 grudnia 2022 r. do 30 grudnia 2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronach internetowych Urzędu Gminy Ostróda, oraz informację o wywieszeniu/zamieszczeniu w gazecie Olsztyńskiej dnia 9 grudnia 2022 r.