Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 12 stycznia 2023 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, odbędzie się LXIII Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023

Gmina 05.01.2023

 

O G Ł O S Z E N I E
 
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia mieszkańców, że dnia 12 stycznia 2023 r. o godz. 10.00  w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, odbędzie się LXIII Sesja Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023
 
 
Planowany porządek:
 
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z obrad LXII Sesji Rady Gminy Ostróda.
3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2023 - 2036.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2023 r.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego, zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 233/33, 233/35, położonych w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda.
11. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
Rada Gminy Ostróda obradować będzie w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda, III piętro, ul. Jana III Sobieskiego 1.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas