Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze zamiany działkę ewidencyjną nr 99/3 o powierzchni 0,0745 ha, położoną w obrębie Turznica, na działkę ewidencyjną nr 647/1 o powierzchni 0,0251 ha, położoną w obrębie Samborowo.

Wykazy nieruchomości 02.03.2023

 

Nasz znak: RGP.6840.34.2021                                  Ostróda, 28 lutego 2023 r.
 
Wykaz
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), zarządzenia Nr 24/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie zbycia w drodze zamiany działki stanowiącej własność Gminy Ostróda – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze zamiany działkę ewidencyjną nr 99/3 o powierzchni 0,0745 ha, położoną w obrębie Turznica, na działkę ewidencyjną nr 647/1 o powierzchni 0,0251 ha, położoną w obrębie Samborowo.
 
Działka ew. nr 99/3 o powierzchni 0,0745 ha, położona w obrębie Turznica, stanowi zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00051647/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, własność Gminy Ostróda. Działka została nabyta przez Gminę Ostróda nieodpłatnie na własność z mocy prawa, zgodnie z decyzją GKG-GN-7228/11099/91 z dnia 08.05.1991 r.
 
W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe, odpłatnej i nieograniczonej w czasie, służebności przesyłu na rzecz Energa-Operator S. A. oraz ograniczone prawo rzeczowe użytkowania na czas nieokreślony na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Nieruchomość ta, zgodnie z decyzją z dnia 19 listopada 1983 r. znak 7019-1/66/83 Naczelnika Gminy Ostróda, została przekazana w użytkowanie na czas nieokreślony Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Ostródzie, z przeznaczeniem pod budowę sklepu wiejskiego.
 
Działka ew. nr 647/1 o powierzchni 0,0251 ha, położona w obrębie Samborowo, stanowi własność spółdzielni.
 
Księga wieczysta dla przedmiotowej działki nie jest obciążona hipoteką. W dziale III księgi wieczystej widnieje roszczenie dotyczące działki nie będącej przedmiotem zmiany.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka ew. nr 99/3 o powierzchni 745 m2, położona jest w środkowej części miejscowości Turznica. Na działce znajduje się budynek handlowo-usługowy o powierzchni zabudowy 141 m2, oznaczony numerem porządkowym Turznica 23a. Budynek został wybudowany ze środków własnych spółdzielni a jego nabycie następuje nieodpłatnie.
 
Działka wyposażona w sieć energetyczną, wodną, telekomunikacyjną. Działka położona przy drodze asfaltowej – drodze powiatowej Nr 1233N. W bezpośredni sąsiedztwie działki znajduje się świetlica wiejska i Ochotnicza Straż Pożarna oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przy działce znajduje się również przystanek PKS. Działka sklasyfikowana jako Bi – inne tereny zabudowane.
 
 
Działka ew. nr 647/1 o powierzchni 251 m2, położona jest we wschodniej części miejscowości Samborowo. Działka powstała z podziału działki ew. nr 647 obręb Samborowo, na podstawie decyzji z dnia 9 stycznia 2023 r. znak RGP.6831.66.2021. Na nowo wydzielonej części gruntu planowana jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wirwajdy-Samborowo. Dla inwestycji wydano decyzję Nr 38/2021 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 18 października 2021 r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej etap I na odcinku Samborowo-droga S5 (rondo)”. Działka położona u zbiegu ulicy Ostródzkiej i ulicy Ogrodowej w Samborowie. Przez działkę przechodzi sieć telekomunikacyjna, kanalizacyjna, wodna i energetyczna. Działka sklasyfikowana jako Bi – inne tereny zabudowane.
 
Dla działek będących przedmiotem zamiany, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XXXV/288/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 czerwca 2021r., dz. ew. nr 647/1 obręb Samborowo i nr 99/3 obręb Turznica, znajdują się w strefie S1 - strefa osadniczo-gospodarcza. Dla przedmiotowych działek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego:
– tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
Zbycie działki ew. nr 99/3 o pow. 0,0745 ha, położonej w obrębie Turznica, następuje w drodze zamiany na działkę ew. nr 647/1 o pow. 0,0251 ha, położoną w obrębie Samborowo, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 
Cenę działki ew. nr 99/3 o pow. 0,0745 ha, położonej w obrębie Turznica, ustalono zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na kwotę 24.500,00 zł.
Cenę działki ew. nr 647/1 o pow. 0,0251 ha, położonej w obrębie Samborowo, ustalono zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na kwotę 11.200,00 zł.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki ew. nr 99/3 obręb Turznica, na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 14 kwietnia 2023 r.
 
Jeżeli działka ew. nr 99/3 obręb Turznica, zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej w celu realizacji roszczeń, o których mowa powyżej, cenę działki ustaloną  się w wysokości równej jej wartości tj. w kwocie 24.500,00 zł.
 
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Turznica, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od dnia 2 marca 2023 r. do 24 marca 2023 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 2 marca 2023 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.