Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze zamiany działki ewidencyjne nr 84/6 o powierzchni 0,6649 ha i nr 84/7 o powierzchni 1,0753 ha, położone w obrębie Górka, na działkę ewidencyjną nr 7/35 o powierzchni 0,3593 ha, położoną w obrębie Górka.

Wykazy nieruchomości 23.03.2023

 

Nasz znak: RGP.6840.22.2022                                  Ostróda, 21 marca 2023 r.
 
Wykaz
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), zarządzenia Nr 35/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie zbycia w drodze zamiany działek stanowiących własność Gminy Ostróda – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do zbycia w drodze zamiany działki ewidencyjne nr 84/6 o powierzchni 0,6649 ha i nr 84/7 o powierzchni 1,0753 ha, położone w obrębie Górka, na działkę ewidencyjną nr 7/35 o powierzchni 0,3593 ha, położoną w obrębie Górka.
 
Działka ew. nr 84/6 o powierzchni 0,6649 ha, położona w obrębie Górka, stanowi własność Gminy Ostróda. Dla działki prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, księga wieczysta EL1O/00031472/8.
 
Działka ew. nr 84/7 o powierzchni 1,0753 ha, położona w obrębie Górka, stanowi własność Gminy Ostróda. Dla działki prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, księga wieczysta EL1O/00019654/8.
 
Nieruchomości nie są obciążone hipoteką. W dziale III kw EL1O/00031472/8 widnieje wpis ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR Sp. A.
 
Działka ew. nr 7/35 o powierzchni 0,3593 ha, położona w obrębie Górka, stanowi własność spółki. Działka nieobciążona hipoteką. W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej działki, widnieją wpisy dotyczące służebności przesyłu oraz służebności gruntowej.
 
Przeznaczone do sprzedaży działki ew. nr 84/6 i nr 84/7, położone są przy jeziorze Nakroń (Jez. Sement Mały) oraz węźle komunikacyjnym drogi krajowej nr 16 i nr 7. Działki z dużym spadkiem terenu w kierunku jeziora, porośnięte drzewami oraz częściowo zakrzaczone. Działki sklasyfikowane jako Tr – tereny różne.
 
Działka ew. nr 84/7 (w całości) oraz działka ew. nr 84/6 (w części), objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec, zatwierdzonym uchwałą nr LVI/213/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 maja 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz nr 102, poz. 1646). Zgodnie z ww. planem:
- działka ew. nr 84/6 obręb Górka, przeznaczona jest w części pod: 8ZN – tereny zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody, 2WS – tereny wód powierzchniowych, w części brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- działka ew. nr 84/7 obręb Górka, przeznaczona jest pod 8ZN – tereny zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody.
 
Działka ew. nr 7/35 o powierzchni 3593 m2, położona jest w pobliżu drogi krajowej nr 16, wokół terenów przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny rozmieszczenia obiektów handlowych.
 
Sama działka ew. nr 7/35 obręb Górka przeznaczona jest zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 7/17, 7/23, 7/24, 7/26, 7/27, 7/28, 84/16 położonych w obrębie Górka, gmina Ostróda, zatwierdzoną uchwałą Nr XXXIX/340/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2022 r., poz. 486), pod 1W- tereny infrastruktury technicznej – ujęcie wody.
 
Na działce znajdują się otwory eksploatacyjne nr 1 i nr 2 z utworów czwartorzędowych dla potrzeb uzdatniania wody w miejscowości Górka. Dojazd do działki odbywa się z ulicy Świetlińskiej, następnie utwardzoną drogą gminną – działką nr 199 obręb Kajkowo i działką ew. nr 7/29, stanowiącą własność Gminy Ostróda.
 
Zbycie działek ew. nr 84/6 i nr 84/7 o łącznej powierzchni 1,7402 ha, położonych w obrębie Górka, następuje w drodze zamiany na działkę ew. nr 7/35 o pow. 0,3593 ha, obręb Górka, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 
Cenę działek ew. nr 84/6 i nr 84/7 o łącznej pow. 1,7402 ha, położonych w obrębie Górka, ustalono zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na kwotę 348 000 zł.
Cenę działki ew. nr 7/35 o pow. 0,3593 ha, położonej w obrębie Górka, ustalono zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na kwotę 267 800 zł.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działek ew. nr 84/6 i nr 84/7 obręb Górka, na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 12 maja 2023 r.
 
Jeżeli działki ew. nr 84/6 i  nr 84/7 obręb Górka, zostaną sprzedane w drodze bezprzetargowej w celu realizacji roszczeń, o których mowa powyżej, cenę działek ustala się w wysokości równej jej wartości tj. w kwocie 348.000,00 zł.
 
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Górka, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 23 marca 2023 r. do 14 kwietnia 2023 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 23 marca 2023 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.