Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek ewidencyjnych położonych w obrębie i miejscowości Samborowo, oznaczonych numerem: - 712 i 432/64 o łącznej powierzchni 0,1218 ha, - 714 o powierzchni 0,1235 ha, - 716 i 432/66 o łącznej powierzchni 0,1139 ha, - 717 o powierzchni 0,1212 ha, - 718 o powierzchni 0,1208 ha, - 722 o powierzchni 0,1431 ha. Przetargi odbędą się dnia 11 maja 2023 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401: - nr 712 i nr 432/64 o godzinie 9:00, - nr 714 o godzinie 10:00, - nr 716 i nr 432/66 o godzinie 11:00, - nr 717 o godzinie 12:00, - nr 718 o godzinie 13:00, - nr 722 o godzinie 14:00.

Przetargi nieruchomości 28.03.2023

 

Ostróda, 27 marca 2023 r.
 
Nasz znak: RGP.6840.5.2023
dotyczy również: RGP.6840.6.2023
RGP.6840.7.2023, RGP.6840.8.2023,
RGP.6840.9.2023, RGP.6840.10.2023
 
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), zarządzenia Nr 18/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie zbycia działek ewidencyjnych stanowiących mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek ewidencyjnych położonych w obrębie i miejscowości Samborowo, oznaczonych numerem:
- 712 i 432/64 o łącznej powierzchni 0,1218 ha,
- 714 o powierzchni 0,1235 ha,
- 716 i 432/66 o łącznej powierzchni 0,1139 ha,
- 717 o powierzchni 0,1212 ha,
- 718 o powierzchni 0,1208 ha,
- 722 o powierzchni 0,1431 ha.
 
Wyszczególnione wyżej działki stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgami wieczystymi Nr EL1O/00014245/3 (dotyczy dz. 712, 714, 716, 717 718, 722) i Nr EL1O/00055341/5 (dotyczy dz. 432/64 i 432/66), prowadzone przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
Przeznaczone do sprzedaży działki zlokalizowane są miejscowości Samborowo, w środkowej części osiedla przeznaczonego pod budownictwo jednorodzinne. W otoczeniu znajdują się nieruchomości gruntowe niezabudowane lub z rozpoczętą budową domów jednorodzinnych oraz zabudowane budynkami mieszkalnymi. Do osiedla prowadzi droga asfaltowa, która łączy je z drogą krajową Nr 16. Działki położone na terenie płaskim o korzystnych warunkach geotechnicznych. Kształt działek zbliżony do prostokąta.
Przez działki ew. nr 712 i 432/64, nr 714 oraz nr 722, przebiega nieczynna kanalizacja sanitarna. Ponadto przez północno-zachodnią część działki ew. nr 722 obręb Samborowo, przy granicy, biegnie sieć wodociągowa. Sieć wodna i kanalizacyjna położone są w działkach ew. nr 715, nr 432/65 i nr 432/68  obręb Samborowo, stanowiących własność Gminy Ostróda, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny dróg wewnętrznych oraz tereny dróg publicznych. W niedalekiej odległości znajduje sieć energetyczna.
Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz hipoteką.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej usługowej, sportu i rekreacji w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda, uchwalonym Uchwałą Nr XXXVIII/225/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Warm- Maz z 2013, poz. 2551):
- działki ew. nr 432/64, nr 712 i nr 714, położone w obrębie Samborowo, przeznaczone są pod 4MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- działki ew. nr 432/66, nr 716, nr 717, nr 718 i nr 722, położone w obrębie Samborowo, przeznaczone są pod 5MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
Cenę wywoławczą do I przetargu:
- dla działki nr 712 i nr 432/64 ustala się w wysokości 54.700,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych 00/100 gr.);
- dla działki nr 714 ustala się w wysokości 55.300,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych 00/100 gr.);
- dla działki nr 716 i nr 432/66 ustala się w wysokości 51.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100 gr.);
- dla działki nr 717 ustala się w wysokości 54.300,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych 00/100 gr.);
- dla działki nr 718 ustala się w wysokości 54.100,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące sto złotych 00/100 gr.);
- dla działki nr 722 ustala się w wysokości 64.100,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące sto złotych 00/100 gr.).
 
Wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Termin wpłaty wadium – do 28.04.2023 r.
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży działki ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetargi odbędą się dnia 11 maja 2023 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401:
- nr 712 i nr 432/64 o godzinie 9:00,
- nr 714 o godzinie 10:00,
- nr 716 i nr 432/66 o godzinie 11:00,
- nr 717 o godzinie 12:00,
- nr 718 o godzinie 13:00,
- nr 722 o godzinie 14:00.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,00 zł w terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki, nazwę obrębu oraz imię i nazwisko osoby/osób nabywających. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Samborowo.
 
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 28.03.2023 r. do 28.04.2023 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej dnia 28.03.2023 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub676-07-37.
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
    Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Gminę Ostróda oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
 
    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ostróda, z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda (nr tel. 89 676 07 80,  adres e-mail: ).
 
    2. W Gminie Ostróda został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: .
 
    3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust 2 lit. g RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności w celach określonych w:
 
  -   ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.),
 -   ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.),
 -   ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.),
 -   ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.). 
    4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 
  - Ministerstwo Finansów;
  - Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
 - organy ściągania i wymiaru sprawiedliwości;
 - inne podmioty i organy uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 
    5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) zgodnie z terminami określonymi w Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazach akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.).
 
    6. W związku z przetwarzaniem przez Gminę Ostróda Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 
  - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii z zastrzeżeniem, że przekazywane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;
 
  - sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 
  - ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
 
  - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.
 
    7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe.
 
    8. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, ale nie wiąże się to ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, a w szczególności z profilowaniem.