Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową położoną w obrębie Morliny, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 10/41 o powierzchni 3,2702 ha.

Wykazy nieruchomości 07.06.2023

 

Nasz znak: RGP.6840.29.2023                                  Ostróda, 1 czerwca 2023 r.
 
Wykaz
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), uchwały Nr LXVIII/515/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową położoną w obrębie Morliny, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 10/41 o powierzchni 3,2702 ha.
 
Dla działki ew. nr 10/41, położonej w obrębie Morliny, prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Ostródzie księga wieczysta EL1O/00031566/4. W dziale III wyżej wymienionej księgi wieczystej widnieje wpis ograniczonego prawa rzeczowego:
- nieruchomość przekazana w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony na rzecz Polskiego Związku Działkowców;
- nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Na podstawie porozumienia z dnia 11.08.2022 r. pomiędzy Gminą Ostróda a ENERGA-OPERATOR Sp. A., planowane jest ustanowienie służebności przesyłu urządzeń elektroenergetycznych na działce ew. nr 10/41 obręb Morliny, w formie  aktu notarialnego.
Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka ew. nr 10/41 o powierzchni 3,2702 ha, położona jest w miejscowości Morliny. Nieruchomość położona jest około 1,6 km od granicy miasta Ostróda i około 3 km od centrum Ostródy. Przedmiotowa działka znajduje się po prawej stronie drogi krajowej nr 15, jadąc w kierunku Torunia i położona jest bezpośrednio przy skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą dojazdową do zakładów mięsnych MORLINY. Działka sklasyfikowana jako RIVa (2,3662 ha) i Lzr-RIVa (0,9040 ha).
 
Przedmiotowa działka stanowi część Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks”. Na części działki znajdują się pozostałości po wydzielanych ogrodach działkowych wraz z altanami ogrodowymi oraz murowany budynek gospodarczy o pow. użytkowej 15,95 m2, wykorzystywany kiedyś na potrzeby ogrodów działkowych. W chwili obecnej prowadzona jest procedura likwidacji części Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” na działce 10/41 obręb Morliny i tym samym wykreślenia ograniczonego prawa rzeczowego jakim jest użytkowanie ww. działki przez Polski Związek Działkowców. Wykreślenie użytkowania na przedmiotowej działce zostanie dokonane przez ogłoszeniem o przetargu na ww. nieruchomość.
 
Przez działkę ew. nr 10/41 obręb Morliny przebiega szereg linii energetycznych, w tym napowietrzne linie energetyczne 15 kV oraz napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV. Na działce posadowiony jest jeden słup kratowy dla sieci 110 kV oraz jeden pojedynczy dla sieci 15kV. Przez część działki, przebiega również sieć gazu ziemnego, sieć telekomunikacyjna oraz sieć wodociągowa. Część sieci w trakcie przebudowy oraz rozbudowy. Na terenie działki przeznaczanej do sprzedaży, rozprowadzona jest również nieczynna sieć wewnętrzna wodociągowa – wykonana w 1986 r.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 10/41, położona w obrębie Morliny, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 10/41 położonej w obrębie i miejscowości Morliny, gmina Ostróda – zatwierdzonym Uchwałą Nr XV/132/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2019 r., poz. 6052), przeznaczona jest pod: 1P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
 
Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami - ustalono cenę nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 10/41, obręb Morliny w wysokości 3.096.400,00 zł netto. Do wylicytowanej ceny netto zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%.
 
Powyższa cena netto, stanowi cenę wywoławczą do przetargu.
 
Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344), mogą złożyć w Urzędzie Gminy w Ostródzie wniosek o jej nabycie w terminie do dnia 21 lipca 2023 r.
W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie w/w terminu.
Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.
 
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Morliny, w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 7 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu w gazecie Olsztyńskiej dnia 7 czerwca 2023 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.