Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, grunt o pow. 25 m2, stanowiący część działki ew. Nr 432/41, położonej w obrębie Samborowo, gmina Ostróda.

Wykazy nieruchomości 13.07.2023

 

Nasz znak: RGP.6845.8.2020                                                                                                        Ostróda, 11 lipca 2023 r.
 
Wykaz
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), uchwały Nr LXV/498/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, grunt o pow. 25 m2, stanowiący część działki ew. Nr 432/41, położonej w obrębie Samborowo, gmina Ostróda.
 
Nieruchomość położona w obrębie Samborowo, oznaczona jako dz. ew. nr 432/41, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00025043/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Nieruchomość objęta księgą wieczystą Nr EL1O/00025043/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, nie jest obciążona hipoteką oraz ograniczonymi prawami rzeczowymi.
 
Działka ew. Nr 432/41, obręb Samborowo, gmina Ostróda, o powierzchni 0,1918 m2 sklasyfikowana jest jako droga (dr). Przez teren działki przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa oraz telekomunikacyjna. Część działki jest utwardzona i stanowi dojazd do budynków mieszkalnych. Fragment działki przeznaczony do wydzierżawienia wyłączony jest z obsługi komunikacyjnej osiedla.
 
Zgodnie ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda, uchwaloną Uchwałą Nr LXIII/481/2023 Rady Gminy Ostróda
z dnia 12 stycznia 2023 r., dz. ew. Nr 432/41, obręb Samborowo, gmina Ostróda znajduje  się w strefie S1 – strefa osadniczo – gospodarcza. Dla przedmiotowej działki studium ustala kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: treny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Działka położona jest w zwartej zabudowie wsi Samborowo. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Przedmiotem dzierżawy jest grunt o pow. 25 m2 stanowiący fragment działki ew. Nr 432/41, obręb Samborowo, na której znajduje się wiata na odpady komunalne. Dojazd do wydzierżawianego obszaru odbywać się będzie drogę gminną tj. działka ew. nr 432/41 obręb Samborowo.
 
Wydzierżawienie ww. gruntu następuje na okres 10 lat.
 
Miesięczny czynsz dzierżawny za grunt o pow. 25 m2 stanowiący fragment działki ew. Nr 432/41, obręb Samborowo, ustala się zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Nr 2/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda. Wynosi on 12,50 + VAT miesięcznie.
Obliczenie miesięcznego czynszu dzierżawnego: 0,50 zł x 25 m2 = 12,50 zł + VAT miesięcznie.
 
Czynsz dzierżawny wraz z należnym podatkiem VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), płatny będzie po otrzymaniu przez Dzierżawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, za dany miesiąc dzierżawy w terminie do dnia 20 każdego miesiąca, w kasie Urzędu Gminy Ostróda lub na konto Gminy Ostróda: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110.
 
Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w związku ze zmianą minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda obowiązujące na terenie Gminy Ostróda. O nowej wysokości czynszu Dzierżawca zostanie poinformowany pisemnie. Nowa stawka czynszu obowiązywać będzie od następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawiadomienie o zmianie stawki.
 
Przyszły dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z używaniem przedmiotu dzierżawy, w tym podatków lokalnych.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 13 lipca 2023 r. do 4 sierpnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl,, na stronie www.gminaostroda.pl oraz informację o wywieszeniu/zamieszczeniu w gazecie Olsztyńskiej dnia 13 lipca 2023 r. Informacje tel. 89 676-07-95.