Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, grunt o pow. 550 m2, stanowiący część działki ew. Nr 13/11, położonej w obrębie Górka, gmina Ostróda.

Wykazy nieruchomości 19.07.2023

 

Nasz znak: RGP.6845.3.2023                                                 Ostróda, 11 lipca 2023 r.
 
Wykaz
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), zarządzenia Nr 87/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 11 lipca 2023 r.  w sprawie wyrażenia części działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, grunt o pow. 550 m2, stanowiący część działki ew. Nr 13/11, położonej w obrębie Górka, gmina Ostróda.
 
Działka ew. nr 13/11, stanowi własność Gminy Ostróda. Dla przedmiotowej prowadzona jest w  Sądzie Rejonowym w Ostródzie księga wieczysta Nr EL1O/00016305/6. Nieruchomość objęta ww. księgą wieczystą nie jest obciążona hipoteką oraz ograniczonymi prawami rzeczowymi.
 
Działka ew. Nr 13/11, obręb Górka, gmina Ostróda, o powierzchni 0,1918 m2 , leży w środkowej części miejscowości Górka, w odległości ok. 130 m od jeziorna Sement Mały. Działka w otoczeniu nieruchomości przeznaczonych zgodnie z mpzp pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością prowadzenia usług nieuciążliwych, oraz ogródków działkowych. Działka sklasyfikowana jest jako RIVa i RV. Działka kiedyś użytkowana jako nauczycielskie ogródki działkowe. W chwili obecnej nieużytkowane. Dojazd do działki drogą ogólnodostępną stanowiącą własność Gminy Ostróda – działką ew. nr 13/10 obręb Górka.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Górka uchwalonym Uchwałą Nr LIII/431/2022 z dnia 16.09.2022 r., działka ew. Nr 13/11 obręb Górka, przeznaczona jest pod 1U – tereny zabudowy usługowej.
 
Przedmiotem dzierżawy jest grunt o pow. 550 m2 stanowiący fragment działki ew. Nr 13/11, obręb Górka, w celu prowadzenia ogrodu przydomowego.
 
Wydzierżawienie ww. gruntu następuje na okres 2 lat i 9 miesięcy.
 
Roczny czynsz dzierżawny za grunt o pow. 550 m2 stanowiący fragment działki ew. Nr 13/11, obręb Górka, ustala się zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Nr 2/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda. Wynosi on 275 + VAT rocznie.
Obliczenie rocznego czynszu dzierżawnego: 0,50 zł x 550 m2 = 275 zł + VAT rocznie.
 
Czynsz dzierżawny wraz z należnym podatkiem VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), płatny będzie po otrzymaniu przez Dzierżawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, za dany rok dzierżawy w terminach określonych w umowie, w kasie Urzędu Gminy Ostróda lub na konto Gminy Ostróda: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110.
 
Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w związku ze zmianą minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda obowiązujące na terenie Gminy Ostróda. O nowej wysokości czynszu Dzierżawca zostanie poinformowany pisemnie. Nowa stawka czynszu obowiązywać będzie od następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawiadomienie o zmianie stawki.
 
Przyszły dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z używaniem przedmiotu dzierżawy, w tym podatków lokalnych.
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 19 lipca 2023 r. do 10 sierpnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl,, na stronie www.gminaostroda.pl oraz informację o wywieszeniu/zamieszczeniu w gazecie Olsztyńskiej dnia 19 lipca 2023 r. Informacje tel. 89 676-07-95.