Wójt Gminy Ostróda ogłaszaI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek ewidencyjnych położonych w obrębie i miejscowości Samborowo, oznaczonych numerem: - 713 o powierzchni 0,1233 ha, - 719 o powierzchni 0,1204 ha, - 720 o powierzchni 0,1201 ha, - 721 o powierzchni 0,1095 ha. Przetargi odbędą się dnia 13 października 2023 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401: - nr 713 o godzinie 9:00, - nr 719 o godzinie 10:00, - nr 720 o godzinie 11:00, - nr 721 o godzinie 12:00.

Przetargi nieruchomości 07.09.2023

 

Nasz znak: RGP.6840.25.2023                                               Ostróda, 31 sierpnia 2023 r.
dotyczy również: RGP.6840.26.2023                
RGP.6840.27.2023, RGP.6840.28.2023
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), § 6 pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. z 2021 r. poz. 2213), zarządzenia Nr 55/2023 Wójta Gminy Ostróda z dnia 8 lutego 2023 r.w sprawie zbycia działek ewidencyjnych stanowiących mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda ogłaszaI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek ewidencyjnych położonych w obrębie i miejscowości Samborowo, oznaczonych numerem:
- 713 o powierzchni 0,1233 ha,
- 719 o powierzchni 0,1204 ha,
- 720 o powierzchni 0,1201 ha,
- 721 o powierzchni 0,1095 ha.
 
Wyszczególnione wyżej działki stanowią własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014245/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Przeznaczone do sprzedaży działki zlokalizowane są miejscowości Samborowo, w środkowej części osiedla przeznaczonego pod budownictwo jednorodzinne. W otoczeniu znajdują się nieruchomości gruntowe niezabudowane lub z rozpoczętą budową domów jednorodzinnych oraz zabudowane budynkami mieszkalnymi. Do osiedla prowadzi droga asfaltowa, która łączy je z drogą krajową Nr 16. Działki położone na terenie płaskim o korzystnych warunkach geotechnicznych. Kształt działek zbliżony do prostokąta. Działki ew. nr 719, nr 720 i nr 721 obręb Samborowo, sklasyfikowane są jako RV. Natomiast działka ew. nr 713 obręb Samborowo, sklasyfikowana jest jako Bp i RV.
 
Przez działkę ew. nr 713, przebiega czynna kanalizacja sanitarna tłoczna ks 110. Ponadto na przedmiotowym terenie sieć wodna i kanalizacyjna położone są w działkach ew. nr 715, nr 432/65 i nr 432/68 obręb Samborowo, stanowiących własność Gminy Ostróda, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny dróg wewnętrznych oraz tereny dróg publicznych. W niedalekiej odległości znajduje sieć energetyczna.
Przy sprzedaży działki ew. nr 713 obręb Samborowo, ustanowiona zostanie nieodpłatna służebność przesyłu istniejącej kanalizacji sanitarnej tłocznej ks110 na rzecz Gminy Ostróda.
Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz hipoteką.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej usługowej, sportu i rekreacji w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda, uchwalonym Uchwałą Nr XXXVIII/225/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Warm- Maz z 2013, poz. 2551):
- działka ew. nr 713, położona w obrębie Samborowo, przeznaczone są pod 4MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- działki ew. nr 719, nr 720 i nr 721, położone w obrębie Samborowo, przeznaczone są pod 5MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cenę wywoławczą do I przetargu:
- dla działki nr 713 ustala się w wysokości 55.300,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta złotych 00/100 gr.);
- dla działki nr 719 ustala się w wysokości 54.000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100 gr.);
- dla działki nr 720 ustala się w wysokości 53.800,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych 00/100 gr.);
- dla działki nr 721 ustala się w wysokości 49.100,00 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sto złotych 00/100 gr.).
 
Wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Termin wpłaty wadium – do 9.10.2023 r.
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży działki ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetargi odbędą się dnia 13 października 2023 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401:
- nr 713 o godzinie 900,
- nr 719 o godzinie 1000,
- nr 720 o godzinie 1100,
- nr 721 o godzinie 1200.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,00 zł w terminie do dnia 9 października 2023 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki, nazwę obrębu oraz imię i nazwisko osoby/osób nabywających. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Samborowo.
 
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 07.09.2023 r. do 9.10.2023 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej dnia 07.09.2023 r. Informacje tel. (89) 676-07-34 lub676-07-37.
 
 
 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Gminę Ostróda oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ostróda, z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda (nr tel. 89 676 07 80, adres e-mail: ).
 
 2. W Gminie Ostróda został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: .
 
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust 2 lit. g RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności w celach określonych w:
 
 - ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.),
 - ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.),
 - ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.),
 - ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.). 
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 
 - Ministerstwo Finansów;
 - Generalny Inspektor Informacji Finansowej;
 - organy ściągania i wymiaru sprawiedliwości;
 - inne podmioty i organy uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) zgodnie z terminami określonymi w Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazach akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.).
 
 6. W związku z przetwarzaniem przez Gminę Ostróda Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 
 - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii z zastrzeżeniem, że przekazywane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;
 
 - sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 
 - ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
 
 - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP.
 
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe.
 
 8. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, ale nie wiąże się to ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, a w szczególności z profilowaniem.