Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki ewidencyjnej nr 261/1 o powierzchni 1,0583 ha, położonej w obrębie Kajkowo. Przetarg odbędzie się dnia 13 października 2023 r. o godzinie 13:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

Przetargi nieruchomości 12.09.2023

 

 Nasz znak: RGP.6840.12.2022                                                Ostróda, 8 września 2023 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.), zarządzenia Nr 210/2022 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda, Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki ewidencyjnej nr 261/1 o powierzchni 1,0583 ha, położonej w obrębie Kajkowo.
 
Działka ew. nr 261/1, stanowi własność Gminy Ostróda. Dla przedmiotowej działki prowadzona jest w  Sądzie Rejonowym w Ostródzie księga wieczysta Nr EL1O/00024406/3. Nieruchomość objęta ww. księgą wieczystą nie jest obciążona hipoteką oraz ograniczonymi prawami rzeczowymi.
 
Działka ew. nr 261/1, obręb Kajkowo, gmina Ostróda, o powierzchni 10583 m2, leży w północnej części obrębu Kajkowo. Działka znajduje się w otoczeniu nieruchomości wykorzystywanych jako ogródki działkowe oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, a także terenów zielonych niezagospodarowanych. W bliskiej odległości znajduje się stacja elektroenergetyczna 110/15kV.
Przeznaczona do dzierżawy działka ew. nr 261/1, obręb Kajkowo, wykorzystywana była jako pastwisko. Przez działkę przechodzą liczne sieci elektroenergetyczne oraz znajdują się słupy energetyczne. Działka sklasyfikowana jest jako PsIII (0,4013 ha), PsIV (0,3324 ha), PsV (0,3064 ha) i W-PsV (0,0182 ha). Dojazd do działki drogą ogólnodostępną stanowiącą własność Gminy Ostróda – działką ew. nr 145/6 obręb Kajkowo.
 
Działka ew. nr 261/1 obr. Kajkowo, częściowo objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej WN 110 KV na terenie Gminy Ostróda, uchwalonym Uchwałą Nr XLVII/378/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 września 2018 r. Zgodnie ww. mpzp przedmiotowa działka przeznaczona jest pod: 61EE - tereny infrastruktury elektroenergetycznej, 26R – tereny rolne, 27ZN – tereny zieleni naturalnej. Ponadto zgodnie z ww. planem, część terenu działki to strefa ograniczonego zagospodarowania od  linii elektroenergetycznej WN 110 kV.
 
Wydzierżawienie działki ew. nr 261/1 obręb Kajkowo, o powierzchni 1,0583 ha, następuje z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego, na okres 10 lat.
 
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego za działkę ew. Nr 261/1, o powierzchni 1,0583 ha, położoną w obrębie Kajkowo, wynosi wynosi 211,66 + VAT (słownie: dwieście jedenaście tysięcy złotych 66/100 gr. + należny podatek VAT).
 
Wadium wynosi 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100gr.).
 
Roczny czynsz dzierżawny działki ew. Nr 261/1, położonej w obrębie Kajkowo, będący kwotą wywoławczą do przetargu, ustala się zgodnie z § 1 ust. 1 i ust. 3 zarządzenia Nr 2/2019 Wójta Gminy Ostróda z dnia 4 stycznia 2019 r. Zgodnie z Tabelą Nr 2 stanowiącą załącznik do ww. Zarządzenia, stawka rocznego czynszu dzierżawnego za 1 m2 gruntu przeznaczonego do użytkowania rolniczego, wynosi
0,02 zł. W związku z powyższym czynsz dzierżawny, będący kwotą wywoławczą do przetargu wynosi 211,66 zł + VAT.
Obliczenie rocznego czynszu dzierżawnego: 0,02 zł x 10583 m2 = 211,66 zł + VAT.
 
Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w związku ze zmianą minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda obowiązujące na terenie Gminy Ostróda. Przyszły dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z używaniem przedmiotu dzierżawy, w tym podatków lokalnych oraz w oparciu o waloryzację wg wskaźnika GUS. O nowej wysokości czynszu Dzierżawca zostanie poinformowany pisemnie, bez konieczności zawarcia aneksu do umowy. Nowa stawka czynszu obowiązywać będzie od następnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawiadomienie o zmianie stawki.
Minimalne postąpienie wywoławcze czynszu dzierżawnego dla przedmiotowej działki wynosi 10 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100 gr.).
 
Czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu wraz z należnym podatkiem VAT (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), płatny będzie po otrzymaniu przez Dzierżawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT, za dany rok dzierżawy w terminach określonych w umowie, w kasie Urzędu Gminy Ostróda lub na konto Gminy Ostróda: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110.
 
Szczegółowe warunki dzierżawy określone są w projekcie umowy dostępnej w Urzędzie Gminy Ostróda, pok. 308A.
 
Przetarg odbędzie się dnia 13 października 2023 r. o godzinie 1300 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 20 zł, w terminie do dnia 9 października 2023 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto wydzierżawiającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji.
 
Wadium wpłacone przez uczestników zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Kajkowo.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w terminie od 12 września 2023 r. do 13 października 2023 r., w miejscowości Kajkowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz na stronie internetowej www.gminaostroda.pl. Informacje tel. (89) 676-07-95, 676-07-34.